Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro

Pressmeddelande 09.08.2018 10.17 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår för sitt förvaltningsområde anslag på sammanlagt 2,9 miljarder euro för 2019. Det är drygt 400 miljoner euro mindre än budgetförslaget för detta år. Ändringen beror i huvudsak på att den tilläggsfinansiering som anvisats för att minska det eftersatta grundläggande underhållet av trafiklederna upphör.

Enligt förslaget anvisas 1,66 miljarder euro till trafiknätet, 210 miljoner euro till stöd till trafiken och upphandling av trafiktjänster, 537 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt till stöd för kommunikation, 61 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 402 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter och 44 miljoner euro till väder-, havs- och klimattjänster.

Riksdagen har inte än godkänt regeringens proposition om ämbetsverksreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Därför har kommunikationsministeriet beredskap att lämna en kompletterande proposition till budgetförslaget.

Trafikledshållningen störst bland anslagen till trafiknätet

Av anslagen till trafiknätet riktas största delen eller 1,1 miljarder euro till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder. I beloppet ingår ett förslag om en nivåhöjning på 50 miljoner euro.

Trafikledshållningen indelas i dagligt underhåll (405 miljoner), upprätthållande (365 miljoner), förbättringar (70 miljoner) och trafiktjänster (216 miljoner). I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet och trafiksäkerheten. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation som levereras av det statsägda aktiebolag som kommer att bildas, isbrytning och landsvägsfärjetrafik.

I förslaget ingår ett anslag på 13 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Ökad bankapacitet för närtåg

Då det gäller att utveckla trafikledsnätet ligger fokus på att fortsätta redan pågående projekt i enlighet med tidigare beslut.

Sammanlagt pågår tretton trafikledsprojekt: fem vägprojekt (riksväg 4 Uleåborg–Kemi, riksväg 5 S:t Michel–Juva, riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis, Ring I i Bredvik i Esbo, riksväg 4 Kirri–Tikkakoski), fem banprojekt (västra spåret i Mellersta Böle i Helsingfors, ökad kapacitet på avsnittet Helsingfors–Riihimäki, förbättrad funktionsduglighet hos bangården i Helsingfors, banavsnittet Luumäki–Imatra–ryska gränsen, elektrifiering av banan i Nystad) och tre farledsprojekt (djupfarleden i Nyslott, havsfarleden till Karleby, havsfarleden till Nordsjö i Helsingfors). År 2019 är anslagsbehovet för dessa 303 miljoner euro. Utöver detta anvisas 2019 totalt 118 miljoner euro för fyra livscykelprojekt.

I enlighet med tidigare beslut riktas finansiering också till metron och diverse spårvägsprojekt. För utbyggnaden av västmetron i Esbo från Mattby vidare till Stensvik föreslås ett statsbidrag på 12 miljoner euro. För snabbspårvägen Spår-Jokern i Helsingfors och Esbo anvisas nästa år 5,5 miljoner euro i statsunderstöd och för den första fasen av spårvägsbygget i Tammerfors 19,6 miljoner euro.

Som en utvidgning av ett redan tidigare beslutat trafikledsprojekt föreslås det att Trafikverket ska beviljas en avtalsfullmakt på 101 miljoner euro i avsikt att öka kapaciteten på banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki. Av detta anslag allokeras 3 miljoner euro för 2019. Projektet gör det möjligt att höja kapaciteten i närtågstrafiken fortare än planerat.

Satsningar på säkerhet och miljö

Det föreslås ett nytt anslag på 10 miljoner euro för att förbättra säkerheten i plankorsningar. För att främja säkerheten i vägtrafiken anvisas 9,1 miljoner euro.

KM föreslår ett nytt anslag på 3 miljoner euro i form av understöd till kommunerna för infrastrukturprojekt och andra projekt som främjar gång- och cykeltrafiken. Ett villkor för bidraget avses vara att kommunen deltar i projektet med en andel som är minst lika stor som det statliga understödet.

KM föreslår i linje med tidigare beslut ett anslag på 6 miljoner euro i understöd för anskaffning eller långtidshyrning av en personbil som använder el som enda drivkraft och för gas- och etanolkonverteringar av personbilar.

Målet med stödet är att påskynda en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Farledsavgifterna förblir halverade

Det föreslås att de halverade farledsavgifterna i fartygstrafiken ska gälla även 2019–2020. Inflödet av farledsavgifter 2019 har budgeterats till 48,4 miljoner euro. Halverade farledsavgifter tillämpas sedan 2015 som en kompensation för svaveldirektivet och arbetsmarknadsuppgörelsen.

För att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport föreslås 96 miljoner euro och för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet 4,2 miljoner euro.

För upphandling av och prisstöd för kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 90,3 miljoner euro. Av beloppet riktas 32,2 miljoner euro till upphandling av tågtrafik, alltså så kallad avtalstrafik.

För upphandling av förbindelsefartygstrafik i skärgården på Finska viken och i Åbolands skärgård föreslås 13,8 miljoner euro samt i ruttområdena Kotka-Pyttis och Hitis 5,3 miljoner euro. I anslaget föreslås en höjning på 1,1 miljoner euro för att fortsätta reparationen av bryggor som är nödvändiga för att upprätthålla trafiken.

Mer information:

Bastrafikledshållning, gång-, cykel- och mopedtrafik: Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101

Utveckling av transportnätet: Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn 040 837 8794

Farledsavgifter, bemanningsstöd, stöd till trafiksäkerheten, Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377

Säkerheten i plankorsningar: Elina Thorström, tfn 040 507 4502

Tjänster inom kollektivtrafiken och förbindelsefartygstrafiken: Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0400 969 293