Kommunikationsministeriets budgetförslag 3,4 miljarder euro

Pressmeddelande 12.08.2016 17.03 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår för sitt förvaltningsområde ett anslag på 3,4 miljarder euro för 2017. Jämfört med 2016 är ökningen i den ordinarie budgeten 426 miljoner euro.

Enligt förslaget anvisas 2 038 miljoner euro till trafiknäten, 59,1 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 209,6 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 519,3 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation samt 485,3 miljoner euro till gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 46,8 miljoner euro till tjänster som gäller väder, hav och klimat.

Budgetförslaget för kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2017 följer i huvudsak de ramar som fastställts för statsfinanserna 2017–2020.

KM:s budgetförslag är ca 120 miljoner euro större än finansministeriets (FM:s) förslag. I FM:s förslag anvisas 304 miljoner euro för reparationsskulden, medan KM:s förslag var 100 miljoner euro större. I FM:s anslagsförslag leder ändringar i tidsplanen för vissa utvecklingsprojekt till en minskning på 10 miljoner euro 2017 jämfört med KM:s förslag.

I enlighet med regeringsprogrammet införs en årlig skatt för registrerade båtar och motorfordon, vilket ger Trafiksäkerhetsverket (Trafi) nya uppgifter och kräver ändringar i informationssystemen. I FM:s förslag har detta anslagsbehov på ca 1,7 miljoner euro inte beaktats. Däremot har FM tagit hänsyn till de anslagsminskningar som konkurrenskraftsavtalet orsakar på omkostnadsmomentet.

Trafiknätets skick och kvalitet topprioritet

Inom trafikledshållningen satsar man särskilt mycket på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att kraftigt minska utgifterna för det ständigt växande eftersatta underhållet. Med eftersatt underhåll eller underhållsskuld avses den penningsumma som behövs för att se till att trafiklederna är i så gott skick att de motsvarar dagens behov.

För underhåll av trafiknätet, alltså bastrafikledshållning, föreslås ett anslag på 1 279 miljoner euro och för utveckling av trafiknätet, inklusive anskaffningar av och ersättningar för mark- och vattenområden 469 miljoner euro. Av anslaget för bastrafikledshållningen anvisas 404 miljoner euro till att minska underhållsskulden.

För underhåll och iståndsättning av enskilda vägar föreslås ett anslag på 13 miljoner euro, vilket är 5 miljoner euro mer än anslaget för detta år.

Fyra nya projekt startar

Enlig planerna ska följande fyra nya utvecklingsprojekt inledas 2017: riksväg 4 Uleåborg–Kemi (125 miljoner euro), riksväg 5 S:t Michel–Juva (121 miljoner euro), riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis (198 miljoner euro) samt banavsnittet Luumäki–Imatra och vidare till ryska gränsen (165 miljoner euro).

Dessutom fortsätter planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. De totala kostnaderna för den fortsatta planeringen av projektet är 40 miljoner euro, av vilket 10 miljoner euro anvisas för 2017.

I regeringens ramförhandlingar i april 2016 fattade man beslut om statsunderstöd till Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors. Kommunikationsministeriet kompletterar sitt budgetförslag för dessa projekt under hösten 2016.

Vägtrafiksäkerheten främjas med 9,1 miljoner euro

Ett nytt inslag i budgetpropositionen är ett anslag på 9,1 miljoner euro som reserverats för att främja säkerheten i vägtrafiken. Anslaget grundar sig på en ändring av trafikförsäkringslagen som träder i kraft den 1 januari 2017.

Efter ändringen är det Trafi som bär ansvaret för att en trafiksäkerhetsavgift tas ut och för att de insamlade medlen beviljas de berörda aktörerna. Hittills har Trafikförsäkringscentralen som sorterar under social- och hälsovårdsministeriet samlat in avgifterna och beviljat stöden.

Inga stora ändringar i stöden till trafiken

I förslaget anvisas sammanlagt 209,6 miljoner euro som stöd till trafiken och till upphandling av trafiktjänster. Beloppet är på 2016 års nivå.

För förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport anvisas 101,8 miljoner euro. I anslaget har man tagit hänsyn till att stödet utvidgas till att omfatta även sjömätningsfartyg.

För upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 84,5 miljoner euro. Av detta belopp allokeras 30,2 miljoner euro till upphandling av tågtrafik eller så kallad avtalstrafik. För upphandling av regionala och lokala trafiktjänster, prisskyldigheter och utveckling anvisas 33,5 miljoner euro. Anslaget används också till att stödja kollektivtrafiken i stora och medelstora städer, till att genomföra utvecklingsprojekt och till att upphandla flygtrafik samt fartygstrafik i Kvarken till ett belopp av 20,8 miljoner euro.

Anslaget för upphandling och utveckling av förbindelsfartygstjänster i skärgården föreslås vara 13 miljoner euro och anslaget för avtalstrafik med förbindelsfartyg 5,3 miljoner euro. Detta räcker för att upprätthålla den nuvarande servicenivån.

Ingen indexhöjning i anslaget till Yle

Av det föreslagna anslaget på 519,3 miljoner euro för att stödja kommunikation anvisas 508 miljoner euro till att täcka kostnader för Rundradions (Yles) allmännyttiga tjänster (public service). I budgeten för 2017 ingår ingen indexjustering.

Väder-, havs- och klimattjänster

I omkostnadsanslaget för Meteorologiska institutet ingår 2 miljoner euro för att utveckla kapaciteten för högpresterande databehandling. För ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar har ytterligare 1 miljon euro reserverats. För inrättandet av en europeisk infrastruktur för forskning av småpartiklar och dess högkvarter i Finland anvisas 0,75 miljoner euro. Anslaget ingår inte i finansministeriets förslag.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef (trafiknät, projekt), tfn 040 837 8794

Laura Vilkkonen, enhetsdirektör (stöd till trafiken, Yle), tfn 040 500 0817

Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839

Juhapekka Ristola, överdirektör (väder-, havs- och klimattjänster), tfn 040 078 8530