Konsumenternas ställning som brukare av teletjänster förbättras

Pressmeddelande 11.10.2005 15.38 sv

Kommunikationsmarknadslagen kommer att få förändringar som förbättrar konsumenternas rättigheter. Med de nya bestämmelserna vill man skapa klarhet i teleföretagens och konsumenternas ställning som avtalsparter.

En arbetsgrupp som granskat konsumenternas rättigheter som användare av informationssamhällets tjänster lämnade sitt betänkande till kommunikationsministeriet den 11 oktober.

Enligt arbetsgruppen bör man i kommunikationsmarknadslagen lägga till bestämmelser om telebolagens ansvar i situationer då kommunikationstjänsten har fel eller försenas. Konsumenten skulle kunna kräva en fastslagen ersättning om leveransen av tjänsten försenas avsevärt från det utlovade. Som standardersättning föreslås 15 euro per förseningsvecka, dock högst 120 euro.

Arbetsgruppen föreslår också att man i lagen skriver in en bestämmelse om att fördela ansvaret mellan teleföretaget och konsumenten i fall då kommunikationstjänsten används olovligt. Exempel på sådana situationer är stölder av mobiltelefoner eller modemkapningar. Enligt förslaget skulle konsumenten ansvara för den olovliga användningen endast om han betett sig slarvigare än normalt.

Kommunikationsministeriet tillsatte arbetsgruppen för att utreda konsumenternas rättigheter i oktober i fjol. Ordförande för arbetsgruppen var tf. avdelningschef Liisa Ero från kommunikationsministeriet och den hade representanter för telebolag, justitieministeriet, Konsumentverket och Kommunikationsverket.

Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom samt representanten för TeliaSonera reserverade sig i betänkandet.

Arbetsgruppens betänkande sänds i följande skede ut på en bred remissbehandling.Ytterligare information:

tf avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, arbetsgruppens ordförande
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 284391, sekreterare