null Kryptering av stor betydelse vid skyddet av e-kommunikation

Kryptering av stor betydelse vid skyddet av e-kommunikation

Pressmeddelande 09.03.2018 17.02 fi sv en

Kommunikationsministeriet har låtit göra en utredning om kryptering och skydd av elektronisk kommunikation (e-kommunikation). Utredningen är ett led i verkställigheten av informationssäkerhetsstrategin.

Rapporten ger en överblick över olika metoder för kryptering och skydd av e-kommunikation samt möjligheter och risker förknippade med dem. Dessutom beskrivs framtidsutsikterna för utvecklingen av olika krypterings- och skyddstekniker. I rapporten förklaras också centrala begrepp som hänför sig till kryptering.

Krypteringstekniker är av stor betydelse vid skyddet av e-kommunikation. De ska säkerställa konfidentialiteten vid kommunikation och informationens integritet när ett meddelande förmedlas från sändaren till mottagaren. Med konfidentialitet (sekretess) avses att endast den person för vilken meddelandet ursprungligen är avsett kan läsa det. Med integritet (skydd mot intrång) avses att det inte är möjligt att ändra innehållet i ett meddelande.

Det är viktigt att säkerställa att kommunikationen är konfidentiell, eftersom skyddet för privatlivet och hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden hör till de grundläggande fri- och rättigheterna enligt grundlagen. Den offentliga maktens uppgift är just att aktivt arbeta för att de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom skyddet av den personliga integriteten och konfidentialiteten vid kommunikation, förverkligas.

I framtiden blir det all viktigare att skydda hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden t.ex. inom trafiksäkerheten. Redan nu kan fordonen stå i kontakt med olika informationssystem och med varandra. Inom en nära framtid kan de också kommunicera med varandra och omvärlden. I denna omgivning är det viktigt att meddelandena förblir oförändrade.

Genom att använda kryptering kan vi öka konsumenternas förtroende för digitala tjänster. I dagsläget finns det redan ett stort antal tekniska lösningar för krypterad kommunikation. Allt fler av de tjänster som är populära bland konsumenterna, såsom olika applikationer för snabbmeddelanden, har i takt med den ökade efterfrågan infört starka krypteringsmetoder för att bättre kunna skydda kommunikationen från obehöriga. I utredningen uppskattas det att ungefär hälften av trafiken i kommunikationsnäten är krypterad.

För att säkerställa att kommunikationen är skyddad rekommenderas i utredningen kommunikationsmetoder som är krypterade hela vägen från avsändaren till mottagaren och som garanterar att informationen förblir oförändrad. Detta betyder att meddelandet krypteras i avsändarens apparat och det inte avkodas förrän det har nått mottagarens apparat. I och med detta kan de apparater och system som förmedlar meddelandet inte läsa dess innehåll eller ändra det.

I utredningen poängteras också att det är skadligt för skyddet för privatlivet och för informationssäkerheten att kräva så kallade bakdörrar, alltså avsiktligt försvagade krypteringsmetoder. Bakdörrarna kan inte hindra tillgången till stark kryptering för dem som vill ha sådan. Däremot utsätter de vanliga användare för olika informationshot.

I framtidsutsikterna betonas den snabba utvecklingen av olika metoder och applikationer för kryptering och deras möjligheter för utvecklingen av sakernas internet. Vid valet av kommande krypteringsmetoder och applikationer gäller det också att ta i beaktande de risker som orsakas av kvantdatorer och kvantberäkningar.

Utredningen är gjord av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab på uppdrag av kommunikationsministeriet.

Länk till publikationen "Sähköisen viestinnän salaus- ja suojausmenetelmät (Kryptering och skydd av elektronisk kommunikation), kommunikationsministeriets publikationer 2/2018" finns på webbtjänsten LVM.fi.

Ytterligare information:

Maija Rönkä, överinspektör, tfn 0295 342 039