Kväveutsläpp från fartyg begränsas på Östersjön och Nordsjön

Pressmeddelande 28.10.2016 10.58 fi sv en

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet informerar

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön har den 27 oktober 2016 antagit Östersjön och Nordsjön som specialområden i fråga om utsläpp av kväveoxider (NECA).

Inom ett NECA-område krävs det att kväveoxidutsläppen från fartyg minskas med 80 procent jämfört med den nuvarande nivån. NECA-regelverket kommer att gälla nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021 när de går i trafik på Östersjön, på Nordsjön och i övriga NECA-områden.

- IMO-beslutet är en glädjande nyhet för miljön och den finska sjöfartsindustrin, som är expert på cleantech och tillverkar LNG-motorer och katalysatorer som utnyttjar cleantech, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- De reducerade kväveutsläppen från fartygstrafiken bidrar till att skydda den marina miljön, minskar avsevärt eutrofieringen av Östersjön och förbättrar luftkvaliteten i kustområdena, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Tack vare beslutet ska alla fartyg som byggs efter den 1 januari 2021 förses med en katalysator eller övergå till att använda flytande naturgas (LNG) som bränsle. LNG är tillåten eftersom den fyller de krav som ställs på kväveutsläpp i NECA-specialområden. Andra fördelar med LNG som drivmedel är praktiskt taget inga svavelutsläpp och kraftigt reducerade partikel- och koldioxidutsläpp.

Beslutet minskar kvävebelastningen och därigenom övergödningen, det största miljöproblemet i Östersjön. Av den totala kvävemängden i Östersjön utgör den luftburna kvävebelastningen omkring 25 procent, och ca 10 procent av den kommer från sjöfarten. När kväveoxidutsläppen minskar blir också luftkvalitet i kustområdena bättre.

För sjöfarten till Finland beräknas de extra kostnaderna av NECA bli låga. Kostnaderna kommer att bäras av rederierna och transportkunderna under ca 20 år, alltså i takt med att nya fartyg byggs.

Finlands regering följer upp de sammantagna konsekvenserna av NECA-regelverket och vid behov kompenseras den finländska industrin för kostnaderna av det. Kostnadseffekterna har utvärderats i en av miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp med en bred representation för sjöfartsindustrin och näringslivet.

Kommissionen för skyddet av Östersjöns marina miljö (HELCOM) är det forum där Östersjöländerna i våras enades om att föreslå Östersjön till ett NECA-område. För Östersjöländerna är det viktigt att IMO fattade ett gemensamt beslut om att samtidigt anta Nordsjön och Östersjön till specialområden.

Skyddet av Östersjön bygger på principen om att samtliga aktörer ska förbättra Östersjöns tillstånd och minska den kväve- och fosforbelastning som orsakar eutrofiering (övergödning). EU-länderna omfattas dessutom av ramdirektivet för en marin strategi, i vilket det krävs åtgärder för att senast 2020 uppnå god miljöstatus i de marina regionerna.

Förutom NECA-beslutet fattade IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön också ett beslut om ikraftträdandet av regelverket om reducerat svavelinnehåll i fartygsbränslen. Den globala gränsen på 0,5 % som maximal svavelhalt i fartygsbränslen träder i kraft 2020. Enligt IMO-bestämmelserna och EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft 2015, får svavelhalten i fartygsbränsle på Östersjön och Nordsjön emellertid inte överstiga 0,1 %. Kommittén fortsätter vid sin nästa session i maj 2017 arbetet för att säkerställa en balanserad övergång till användning av bränsle med låg svavelhalt.

Ytterligare information:

Lolan Eriksson, regeringsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 493, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @LolanEriksson

Kristiina Isokallio, råd för internationella ärenden miljöministeriet, tfn 0295 250 103, fornamn.efternamn@ym.fi