null Lagändring möjliggör automatiseringsförsök inom fartygstrafiken i fråga om bemanningen och vakthållningen

Lagändring möjliggör automatiseringsförsök inom fartygstrafiken i fråga om bemanningen och vakthållningen

Pressmeddelande 12.04.2018 14.02 fi sv

Regeringen föreslår ändringar i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg. Till följd av lagförslaget ska man i fortsättningen temporärt kunna göra avsteg från de krav som ställs på ett fartygs minimibemanning och vakthållning så att försök med nya tekniska innovationer blir möjliga.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 12 april 2018.

Försök ska enligt förslaget vara möjliga i särskilt angivna områden eller på särskilt angivna rutter. Försökstillstånd beviljas separat för varje försök och ett försökstillstånd gäller i högst två år. Tillståndet beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Lagändringen möjliggör försök till exempel inom testområdet ”Jaakonmeri” på Finlands västkust.

Lagändringen förbättrar möjligheterna för Finlands marinindustri att vara en föregångare inom digitaliseringen av sjötrafiken, när det gäller automatisering av fartyg.

Fartyg vars bruttodräktighet är under 500 och som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikesfart befrias från kravet att det ska fastställas ett bemanningscertifikat för dem. Certifikatet ersätts med allmänna krav på minimibemanning.

Genom propositionen genomförs regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2018.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Kommunikationsråd Kreetta Simola, tfn 0295 34 2609