Lagändring ska göra det lättare att bygga bredband utanför tätorter

Pressmeddelande 02.11.2016 14.11 fi sv

Kommunikationsministeriet bereder en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband. Syftet med lagändringen är att luckra upp villkoren för stöd till utbyggnaden av bredband och att förbättra tillgången till snabbt bredband särskilt i småshusområden och i glesbygden.

Dessutom vill man slopa den begränsning enligt vilken stödet endast är tillgängligt för glesbygdsområden. Tack vare ändringen blir det möjligt för allt fler småhus- och glesbygdsområden att få statligt stöd för bredbandsprojekt.

I dagsläget kan stöd för bredbandsutbyggnad inte beviljas för den sista sträckan på två kilometer fram till användarens hem. Avsikten med ändringen är att stödet ska täcka utbyggnaden hela vägen fram till användarens tomtgräns eller till en plats som ligger 100 meter från hemmet, räknat enligt den kortare sträckan. Som ett led i beredningen kommer man också att utreda hur de planerade lagändringarna påverkar redan pågående bredbandsprojekt.

Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft före byggsäsongen 2017. Kommunikationsverket avses även framöver vara den instans som beviljar bredbandsprojekt statligt stöd. Lagändringen kommer att beredas i öppet samråd med berörda intressenter.

Lagprojektet är ett sätt att genomföra regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering och att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Ytterligare information:

Pauli Pullinen, överinspektör, tfn 0295 342 680, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @PauliPullinen

Päivi Peltola-Ojala, chef för gruppen bredband och media, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 539, paivi.peltola-ojala@ficora.fi, Twitter @PeltolaOjala