null Lagförslag: köp av elcykel understöds med 400 euro

Lagförslag: köp av elcykel understöds med 400 euro

Pressmeddelande 19.03.2018 16.05 fi sv

Regeringen föreslår ett bidrag på 400 euro till den som köper en elassisterad cykel åren 2018–2021. Det föreslås att bidraget ska införas den 1 juli 2018 och att det ska beviljas av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Enligt förslaget är elcykelbidraget avsett för privatpersoner och det är möjligt att få det för anskaffning av en ny elcykel en gång per kalenderår. Meningen är att det ska bli möjligt att ansöka om elcykelbidrag från och med den 1 juli 2018. En e-ansökan ska lämnas till Trafi och det är möjligt att få bidraget retroaktivt för en ny elcykel som är köpt efter den 1 april 2018.

Elcykelbidraget finansieras åren 2018–2021 av medel reserverade för anskaffningsstöd för eldrivna personbilar och för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift. Införandet av ett anskaffningsstöd för elcyklar kräver ändringar i lagen om stöd för anskaffning av utsläppssnåla bilar. Förslaget till lagändring har skickats på remiss, och utlåtandena ska lämnas in senast den 3 april 2018.

För att vi i Finland ska uppnå de nationella klimatmålen har man dragit upp en riktlinje om att andelen gång och cykling senast 2030 ska vara 30 procent av alla färdsätt. Enligt undersökningar leder elassisterad cykling till att cykelfärderna blir längre i snitt och till att de ersätter bilresor.

Lagändringen är en del av åtgärderna i programmet för att främja gång och cykling som enligt planerna offentliggörs fredagen den 23 mars.

Lagändringen bidrar till att vi kan nå målen för det projekt i regeringsprogrammet som gäller bioekonomi och rena lösningar.

Vad händer härnäst?

Den föreslagna lagändringen är öppen för yttranden i webbtjänsten Utlåtande.fi fram till den 3 april 2018. Alla intresserade är välkomna att lämna ett utlåtande. När remissbehandlingen är slutförd bereds ännu i vår en regeringsproposition om lagen. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2018, samma dag som det avses bli möjligt att ansöka om stöd för köp av en elcykel. Enligt förslaget är det möjligt att få bidrag retroaktivt för en ny elcykel som har skaffats efter den 1 april 2018.

Mer information:

Eleonoora Eilittä, överinspektör, tfn 050 309 9189