null Lagstiftningen om dispaschör revideras

Lagstiftningen om dispaschör revideras

Pressmeddelande 26.03.2020 14.15 fi sv en

Kommunikationsministeriet har den 25 mars 2020 sänt utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjölagen på remiss. I förslaget föreslås det att bestämmelserna om dispaschör ska samlas som ett nytt kapitel i sjölagen.

Syftet med reformen är att förbättra parternas rättsliga ställning i ärenden som grundar sig på

sjö- och båtförsäkringsavtalpå så sätt att det i ärenden där en dispaschör måste anlitas ska vara klart hur ärendena ska inledas, hurdana förfaranden och tidsramar beredningen av utredningar, utlåtandenoch beslut kräver samt hurdan ersättningspraxis som tillämpas i anslutning till förfarandena.

Ministeriet föreslår också att man parallellt med den ersättningsutredning som ska göras med stöd av sjö- och båtförsäkringen ska ta i bruk ett dispaschörsutlåtande som ett alternativ till ersättningsutredningen. Utlåtandet ska dock inte vara bindande eller kunna överklagas. Behandling av meningsskiljaktigheter i domstol skulle fortfarande kräva en bindande ersättningsutredning.

Dispaschören är en av kommunikationsministeriet utsedd myndighet och en uppgift

som sköts som bisyssla. Uppgiften som dispaschör är en traditionell del av det nordiska systemet för sjörätt och sjöförsäkring och bestämmelser om uppgiften finns i de nationella sjölagarna.

Till dispaschörens uppgifter hör de ersättningsutredningar som ska göras med stöd av sjö- och båtförsäkringen, utredningar som gäller enskilt och gemensamt haveri, utredning av meningsskiljaktigheter i fråga om avståndsfrakt som hänför sig till ett befraktningsavtal samt utredningar som gäller storleken på redarens ansvarsbelopp och fördelningen av det.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för ändringen av sjölagen löper ut den 23 april 2020. Begäran om utlåtande har publicerats på www.utlåtande.fi.

Alla intresserade organisationer och enskilda personer är välkomna att uttala sig.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ändringen av sjölagen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen under hösten 2020 så att lagarna kan träda i kraft vid ingången av 2021.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn 0295 342 311

Tiina Ranne, regeringsråd, tfn 0295 342 004