Landskapsreformens andra fas på remiss – konsekvenser också för trafiken

Nyhet 26.04.2017 16.07 fi sv en

Vägtrafik (Bild: LVM / Antero Altonen)

Lagpaketet om landskapsreformens andra fas har sänts på remiss. Landskapsreformen har även konsekvenser för trafiken och transporterna, bl.a. i fråga om finansieringen och myndigheternas verksamhet. Avsikten är staten fortfarande ska ansvara för utvecklingen av transportsystemet.

Enligt lagutkastet ska landskapet svara för de uppgifter inom transportsektorn om vilka det föreskrivs i lag samt för fördelningen av finansieringen inom ramen för sin behörighet. Till de transportuppgifter som landskapet ska ansvara för hör t.ex. att se till att transportsystemet är fungerande och att sörja för trafiksäkerheten samt den regionala väghållningen. Avsikten är att staten fortsättningsvis ska äga vägnätet och därför föreslås det att uppgifterna inom den regionala väghållningen i praktiken ska grunda sig på ett avtal mellan staten och landskapet eller staten och en central instans som landskapen kommer överens om.

När det gäller att ordna den offentliga persontrafiken och skärgårdstrafiken föreslås det i utkastet att de ska höra till landskapens uppgifter endast om dessa är villiga att ta ansvaret för dem. Avsikten är att finansieringen av skärgårdstrafiken ska genomföras med stöd av särskild finansiering. Enligt utkastet ska finansieringen av den offentliga persontrafiken omfattas av landskapets allmänna finansiering.

Däremot ska ansvaret för utvecklingen av transportsystemet samt de riksomfattande uppgifterna inom trafik och transport fortsättningsvis höra till staten. Exempel på riksomfattande uppgifter inom området för trafik och transport är tillståndsuppgifter inom väghållningen och näringstillstånd för transportsektorn.

Staten ska också svara för vissa i lagen om transportservice avsedda kommunala och regionala uppgifter som gäller statsunderstöd (t.ex. stöd till kollektivtrafiken i stora och mellanstora städer) samt för planeringen och ordnandet av spårtrafiken. De transportuppgifter som staten ansvarar för ska skötas av Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Landskapsreformen hör till regeringens reformprojekt. Syftet med reformen är att skapa en modern och kostnadseffektiv offentlig förvaltning i Finland.

Finansministeriet har sänt lagpaketet till landskapsreformens andra fas på remiss den 24 april 2017. Remisstiden löper ut den 19 juni 2017. Propositionsutkastet hänför sig till den regeringsproposition med förslag till en landskapsreform och en reform av social‐ och hälsovården (RP 15/2017 rd) som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017.