Tillbaka

Landsvägslagens ändringar på remiss

Landsvägslagens ändringar på remiss

Nyhet 05.07.2017 11.14 fi sv

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen har sänts på remiss. Genom ändringarna ska landsvägslagens uppgifter som gäller väghållning och trafiksystemsplanering överföras från närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) till landskapen. Dessutom ska tillämpningsområdet för landsvägslagen utvidgas till att även gälla trafiksystemsplanering. Därför ändras också lagens namn till lagen om trafiksystem och landsvägar.

I lagen ska de förändringar som landskapsreformen förutsätter göras, i synnerhet i bestämmelserna som gäller behöriga myndigheter.

Lagförslaget som ska sändas på remiss är ett tjänstemannaförslag. Remissförfarandet för lagförslaget avslutas den 4 september 2017. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen senast i oktober 2017. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.