Landsvägslagens ändringar på remiss

Nyhet 05.07.2017 11.14 fi sv

Trafik på vägen (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen har sänts på remiss. Genom ändringarna ska landsvägslagens uppgifter som gäller väghållning och trafiksystemsplanering överföras från närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) till landskapen. Dessutom ska tillämpningsområdet för landsvägslagen utvidgas till att även gälla trafiksystemsplanering. Därför ändras också lagens namn till lagen om trafiksystem och landsvägar.

I lagen ska de förändringar som landskapsreformen förutsätter göras, i synnerhet i bestämmelserna som gäller behöriga myndigheter.

Lagförslaget som ska sändas på remiss är ett tjänstemannaförslag. Remissförfarandet för lagförslaget avslutas den 4 september 2017. Avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen senast i oktober 2017. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.