Tillbaka

Längre övergångstider önskas i förordningen om tjänsteavtal

Längre övergångstider önskas i förordningen om tjänsteavtal

Pressmeddelande 19.01.2006 10.36 sv

Kommunikationsministeriet har tagit ställning till Europeiska kommissionens nya förslag till förordning om tjänsteavtal. Förslaget skulle förutsätta omorganiseringar i Finlands järnvägstrafik och busstrafik.

Förordningen om tjänsteavtal definierar under vilka förutsättningar en myndighet kan bevilja ensamrätter och stöd för bedrivande av kollektivtrafik på landsvägar och järnvägar. Det är inte nödvändigt att konkurrensutsätta all kollektivtrafik; till exempel kommunen kan också i fortsättningen direkt upphandla tjänsterna av en trafikidkare som kommunen äger, om denna inte ger anbud åt andra håll.

Även om Finland anser att ett öppnande av konkurrensen inte är det främsta medlet för att främja i synnerhet järnvägstransporterna, kan Finland godkänna förslaget till förordning, bara de övergångstider som ingår i förordningen är längre än de nuvarande. Enligt komissionens förslag skulle övergångstiden för järnvägstransporterna vara tio och för busstransporterna åtta år. Finlands ståndpunkt till förslaget konstateras i ett brev som kommunikationsministeriet skickat till riksdagen. Man önskar att övergångstiden för jänvägstransporterna skall vara minst till år 2017 och för busstransporterna till år 2015.

På järnvägarna skulle förordningen innebära att man borde konkurrensutsätta huvudstadsregionens närtrafik, alltså de transporter SAD upphandlar. Hälften av transporterna borde konkurrensutsättas inom fem år och resten inom de följande fem åren. Det regionala tillämpningsområdet för förordningen lämnar i förslaget ännu rum för tolkningar. Det är en öppen fråga om man till förordningens tillämpningsområde skall räkna till exempel Helsingfors närtrafik, alltså förbindelserna till Karis och Riihimäki samt regionaltågstrafiken på direktbanan. Finland har stött en snäv tolkning av tillämpningsområdet.

För busstransporterna är utgångspunkten i förslaget till förordning att tjänsterna beträffande de offentliga persontransporterna i huvudsak skulle konkurrensutsättas. I huvudstadsregionen och i Åbo konkurrensutsätts trafiken emellertid redan nu, så det skulle inte innebära någon förändring. Förordningen skulle inte heller förutsätta några förändringar i Tammerfors, där kommunen organiserar transporterna själv. Det är inte entydigt om linjetrafiken bör omfattas av förordningen. På basen av biljettstödet och fastställandet av taxor kunde man enligt förordningen anse den vara offentlig trafik. I linjetrafiken kan man enligt förslaget fortfarande betala biljettstöd om transporterna konkurrensutsätts. Snabbturstrafiken är kommersiella transporter, för vilka biljettstöd inte får betalas. Stödets betydelse har också nu varit liten.

Förslaget till förordning konstaterar emellertid att myndigheterna inte behöver konkurrensutsätta transportavtal vars årliga värde är under en miljon euro eller antalet årligen körda kilometrar mindre än 300 000. En höjning av tröskelvärdena skulle göra det lättare för Finland att godkänna förordningen.

I fråga om förordningen om tjänsteavtal har man i EU strävat till att nå enhet sedan år 2000. Förordningen torde tidigast kunna träda i kraft 2007.Ytterligare information:

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436

byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260

regeringsrådet Tuula Ikonen, tfn (09) 160 28510 eller 040 768 1259

överinspektör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261