Långsiktig modell för riksomfattande trafiksystemplan

Pressmeddelande 14.12.2018 09.44 fi sv

Riksdagshuset (Foto: Shutterstock)

En parlamentarisk arbetsgrupp har lagt fram ett förslag om en modell för att utarbeta en riksomfattande trafiksystemplan som överspänner 12 år. Planeringsprocessen är rullande och kontinuerlig, vilket innebär att trafiksystemplanen kan utarbetas på lång sikt över regeringsperioderna.

Behovet att uppdatera planen ses över i mitten av varje regeringsperiod, och på samma gång förlängs planen med fyra år så att planeringen fortlöpande omspänner 12 år.

Arbetsgruppen, som leddes av kommunikationsminister Anne Berner, offentliggjorde sin enhälliga slutrapport den 13 december 2018. Rapporten ges i början av 2019 som en redogörelse till riksdagen.

Den första riksomfattande trafiksystemplanen för 2020–2031 kommer att utarbetas under nästa regeringsperiod så att beslut om den kan fattas på våren 2020.

Genom den metod som arbetsgruppen föreslår har Finland alltid en gällande uppdaterad riksomfattande trafiksystemplan. Planen är utarbetad på lång sikt och den är flexibel allt efter som behoven och målen förändras, vilket tillgodoser kraven i den lag om trafiksystem och landsvägar som trädde i kraft i början av augusti 2018.

Utöver den riksomfattande trafiksystemplanen kommer även regionala trafiksystemplaner att utarbetas i fortsättningen.

Beredning i interaktion

Trafiksystemet är en omfattande helhet och det täcker alla transportformer. Till trafiksystemet hör också bl.a. alla människogrupper som använder det, aktörer inom näringslivet, trafikmedel och trafikinfrastruktur, trafikstyrning och trafikledning, trafikinformation och transportservice samt kommunikationsförbindelser.

Den riksomfattande trafiksystemplanen utarbetas från början i interaktion med landskapen, stadsregionerna och andra aktörer. För att den parlamentariska beredningen ska garanteras kommer en parlamentarisk styrgrupp att inrättas varje regeringsperiod.

I början av beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen bedöms trafiksystemets nuläge och förändringarna i verksamhetsmiljön samt ställs allmänna samhällspolitiska mål. Till följande utarbetas i samarbete med de övriga aktörerna ett omfattande åtgärdsprogram, som bidrar till att målen nås.

Målen och åtgärderna ses över med hjälp av olika scenarier. Scenarierna beaktar konsekvenserna av olika finansieringsnivåer och av inriktningen av finansieringen för trafiksystemet. Konsekvenserna bedöms i alla skeden för att det ska finnas en grund för beslutsfattandet. I planen ingår som en väsentlig del även ett finansieringsprogram för åtgärderna.

Riktlinjer utifrån de samhälleliga målen

Arbetsgruppen tar ställning även till vilka allmänna samhälleliga mål som följer av utvecklandet av trafiksystemen. I rapporten anges att målen är att främja Finlands konkurrenskraft, att bekämpa klimatförändringen samt att säkerställa regionernas livskraft och tillgänglighet.

Enligt arbetsgruppen tryggas den regionala tillgängligheten i första hand genom spårtrafiken. Bekämpningen av klimatförändringen kommer till uttryck i stadsregionerna genom att man främjar hållbara trafikformer, t.ex. kollektivtrafik, gång och cykling.

Två arbetsgrupper, en helhet

Betydelsen av ett långsiktigt utvecklande av trafiksystemen har tydligt framhävts de senaste åren. Utvecklandet av trafiksystemet har åren 2017 och 2018 behandlats i två på varandra följande parlamentariska arbetsgrupper.

Den parlamentariska arbetsgrupp som bedömde finansieringen av transportnätet koncentrerade sig på finansieringen av underhållet och utvecklandet av transportnätet samt metoder för att minska utsläppen från trafiken, medan den arbetsgrupp som nu avslutar sitt arbete behandlade genomförandet av en långsiktig riksomfattande trafiksystemplanering.

Den arbetsgrupp som bedömde finansieringen ansåg att transportnätet ska underhållas och utvecklas på lång sikt och konsekvent så att det tillgodoser näringslivets och medborgarnas föränderliga behov. Arbetsgruppen gav en mellanrapport om metoderna att minska utsläppen den 30 augusti 2017 och sin slutrapport den 28 februari 2018.

För att hela trafiksystemet ska kunna utvecklas på lång sikt krävs en i lagen om trafiksystem och landsvägar föreskriven riksomfattande trafiksystemplan som överspänner 12 år.

För att precisera den metod som behövs för beredningen av den riksomfattande planen tillsattes den 13 april 2018 en ny arbetsgrupp. Medlemmar i arbetsgruppen är Markku Rossi och Markku Pakkanen (C), Jukka Kopra och Markku Eestilä (Saml), Harry Wallin och Suna Kymäläinen (SDP), Ari Jalonen (Blå), Jari Ronkainen (Sannf), Olli-Poika Parviainen (Gröna), Kari Uotila (VF), Mats Löfström (SFP) och Antero Laukkanen (KD).

Vad händer härnäst?

Den parlamentariska arbetsgrupp som styr beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen kommer att ge sin slutrapport till riksdagen i början av 2019. Våren 2019 finns beredskap att utarbeta den riksomfattande trafiksystemplanen genom att befintlig information sammanställs och kompletterande utredningar görs.

Diskussioner förs även i fortsättningen med olika regioner och aktörer. Under nästa regeringsperiod inrättas en samarbetsgrupp för att koordinera samarbetet och interaktionen. I samarbetsgruppen finns företrädare för de centrala ministerierna, ämbetsverken, landskapen, de största stadsregionerna och övriga kommuner.

Planen utarbetas i nära samarbete med intressentgrupperna i slutet av 2019. Avsikten är att beslut ska kunna fattas om planen våren 2020.

Ytterligare information:

Den parlamentariska arbetsgruppens medlemmar:

Eestilä Markku, 09 432 3016

Jalonen Ari, 09 432 3050

Kopra Jukka, 09 432 3082

Kymäläinen Suna, 09 432 3085

Laukkanen Antero, 09 432 3084

Löfström Mats, 09 432 3090

Pakkanen Markku, 09 432 3115

Parviainen Olli-Poika, 09 432 3121

Ronkainen Jari, 09 432 3141

Rossi Markku, 09 432 3056

Uotila Kari, 09 432 3172

Wallin Harry, 09 432 3057

Den parlamentariska arbetsgruppens generalsekreterare, avdelningschef Sabina Lindström, tfn 040 527 6103