Långtradarproblemet skall lösas med nya medel

Pressmeddelande 16.11.2006 15.56 sv

Långtradarköerna vid östgränsen skall åtgärdas med nya väg- och parkeringsarrangemang. Man strävar till att minska de lokala olägenheterna av trafiken genom att flytta långtradarköerna längre bort från gränsen.

Underhandlingarna med Ryssland om att nå en bestående lösning på situationen skall effektiveras på alla nivåer. Ärendet tas också upp vid förhandlingarna om transporttillstånd som förs mellan Finland och Ryssland.

Nästa års budget får ett tillägg på 2,5 miljoner euro för byggandet av en vägren för köande mellan Fredrikshamn och Vaalimaa.

Det finanspolitiska ministerutskottet enades om åtgärderna för att underlätta gränstrafiken den 14 november. Besluten om budgetfrågorna gjordes vid statsrådets session den 16 november.

Långtradarparkering längs motorvägarna

Man förbereder sig på att ta i bruk vägrenen längs den ena körbanan på motorvägen mellan Kotka och Fredrikshamn som tillfälligt parkeringsområde för långtradarköerna. Vid behov tar man i bruk också vägrenen längs motortrafikleden mellan Forsby och Lovisa för fjärrparkering.

Åtgärden tas i bruk alltid då långtradarkön når längre än 23 kilometer från Vaalimaa. Då avbryter polisen köbildningen och dirigerar om långtradarna till motorvägen väster om Fredrikshamn. Med den här åtgärden försöker man undvika de problem som långtradarköerna förorsakar i synnerhet Fredrikshamn.

Parallellvägen får bättre underhåll

Serviceklassen för parallellvägen till riksväg 7 (landsväg 3513) höjs tills vidare. Vägen höll inte den nivå som serviceavtalet förutsätter under ett tillbud för två veckor sedan då ambulanserna på grund av långtradarköerna inte kom fram till olycksplatsen där en skolbuss och en lastbil krockat.

Parallellvägens serviceklass har höjts för att man i fortsättningen skall undvika dylika situationer. För att man skall trygga att lokaltrafiken löper hålls serviceklassen på samma nivå som på huvudvägarna. Vägförvaltningen har ålagt entreprenören sanktion för bristfällig väghållning.

Hamnar och städer får ansvar

Kommunikationsministeriet börjar dela ut ansvar för att hindra köbildningen också till hamnar och städer. Ärendet diskuteras vid kommunikationsministeriet nästa vecka under ledning av kanslichef Harri Pursiainen.

Man strävar att underlätta köproblemet genom att tullen sprider tidpunkterna då TIR-transporterna startar från hamnarna. Därför uppmanas Kotka, Hangö, Fredrikshamn och Kouvola att bygga tillräckliga parkeringsområden för de transporter som går genom städerna. Dessutom bör man ordna så att förarna får uppdaterad information om situationen vid gränsövergångarna.

Om köer trots detta uppstår tar man i bruk de tillfälliga fjärrparkeringsplatserna längs motorvägarna.

Effektivare samarbete mellan myndigheterna

Kanslichef Pursiainen börjar svara för att myndigheternas funktioner passar ihop. Pursiainen svarar också för att samarbetet mellan de lokala myndigheterna sker koordinerat.

För att myndigheterna snabbt skall kunna reagera på de förändrade situationerna i gränstrafiken följer man dagligen med trafiken. Dessutom sammanträder den myndighetsarbetsgrupp som tidigare grundats för trafiken på Ryssland tills vidare minst en gång i veckan för att diskutera situationen.


Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520