Lindén: Inga problem med användning av trådlösa mikrofoner

Pressmeddelande 03.06.2008 17.28 fi sv

Den förordning som i en nära framtid utfärdas beträffande fördelningen av frekvenser som frigörs från den analoga televisionen hotar inte användningen av trådlös ljudutrustning, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén. Sådan utrustning är till exempel trådlösa mikrofoner. I offentligheten har det förekommit oro för hur deras framtid ser ut.

Som en följd av en världsomfattande konferens om radiofrekvenser som hölls senaste höst blir det möjligt att för mobila kommunikationsnät använda frekvensområdet 790-862 MHz, som nu används för bl.a. radiomikrofoner, i alla europeiska länder senast den 16.6.2015.

Enligt statsrådets förslag till förordning, som varit på remissbehandling, ska det ifrågavarande frekvensområdet i Finland anvisas för användning i mobil kommunikation. Bland annat Sverige har redan fattat motsvarande beslut.

Förordningsförändringen gör det möjligt för Kommunikationsverket att i god tid inleda den nödvändiga frekvenskoordineringen med grannländerna, som sannolikt tar flera år. Remissbehandlingen av frekvensförordningen har nyss avslutats och paragraferna ska nu formuleras innan förordningen utfärdas.

Den största delen av de trådlösa radiomikrofoner som används i Finland fungerar för närvarande på frekvenser i UHF-områdets övre band. De kommer alltså att anvisas ersättande frekvenser. Övergångsperioden blir emellertid tillräckligt lång och först därefter, under nästa årtionde, börjar man bevilja tillstånd som möjliggör mobil kommunikation på ifrågavarande frekvensområde.

Eftersom den trådlösa ljudutrustningen anlitar radiofrekvenser behövs för vissa frekvenser radiotillstånd, som beviljas av Kommunikationsverket. De tillstånd som verket beviljat är fortsättningsvis i kraft och nya kan beviljas tills de aktuella frekvenserna senare tas i bruk för mobil kommunikation.

Kommunikationsverket uppskattar att endast en bråkdel av dem som använder trådlös utrustning har det tillstånd som radiolagen förutsätter.

- Jag utgår från att det är fråga om mänsklig glömska eller okunnighet. Jag hoppas emellertid att de som använder radiomikrofoner skaffar de nödvändiga tillstånden. Avsikten med systemet med tillstånd är att man säkrar att användningen av olika slags radioutrustning är störningsfri och får en helhetsbild av hur och i vilken omfattning den används, konstaterar Lindén.

Inte heller Europeiska unionen har än så länge löst situationen för den trådlösa ljudutrustningen.

Europeiska kommissionen har bett samarbetsorganet för Europas post- och telestyrelser (CEPT) om ett förslag till hur frekvenser för mobilnät och sändningsnät av multimediatyp ska användas på televisionens UHF-område. Samtidigt låter kommissionen utarbeta en plan för hur användningen av frekvenser för radiomikrofoner ska organiseras i Europa. Det är önskvärt att man når en lösning som omfattar hela Europa, eftersom en sådan inverkar sänkande på utrustningens produktionskostnader.


Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822
kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530