null Lindén: Televisions- och telebranschen står inför omfattande förändringar

Lindén: Televisions- och telebranschen står inför omfattande förändringar

Pressmeddelande 02.02.2010 17.54 fi sv

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén för 2010-talet med sig grundläggande förändringar för televisions- och telebranschen.

Frekvensauktionerna blir vanligare och konkurrensen ökar. Televisionen flyttar i allt högre grad över från antenn- och kabelnätet till internet och verksamheten frigörs från den nuvarande typen av programkoncessioner. Den nya förpliktelsen att tillhandahålla bredband som samhällsomfattande tjänst bli satt till 2 megabit per sekund redan 2012.

Lindén tog upp de kommunikationspolitiska linjedragningarna för 2010-talet vid kommunikationsministeriets evenemang Viestintäfoorumi den 2 februari.

- Inom kommunikationspolitiken har vi redan gjort betydande politiska linjedragningar och öppningar som inverkar långt in i framtiden. Den viktigaste av dem är att vi lyft bredbandet till att bli en grundläggande rättighet för finländarna. En annan central linjedragning är beslutet att främja konkurrensen på marknaden för televisionsnät och en tredje att vi inlett en reform av vår koncessionspolitik, räknade Lindén upp.

Enligt Lindén bör man utreda möjligheterna att utvidga frekvensauktionerna till att omfatta också andra nätkoncessioner som beviljas av statsrådet. Auktioner med rimliga priser passar i Finland, konstaterade Lindén.

Kritik mot TeliaSonera
och Digita

Förpliktelsen att tillhandahålla bredband på nivån 1 megabit per sekund som samhällsomfattande tjänst träder i kraft i juli 2010. Lindén är redo att överväga att höja förpliktelsen till 2 megabit redan år 2012.

TeliaSonera och Digita har beslutat att anföra besvär över beslutet om att 1 megabit blir en samhällsomfattande tjänst. Lindén är besviken.

- Med sin verksamhet äventyrar TeliaSonera och Digita förverkligandet av den för närvarande viktigaste målsättningen inom kommunikationspolitiken. Det är att beklaga att åratal av gott samarbete nu får en ful törn. Målsättningen ger vi emellertid inte avkall på, betonade Lindén.

Lindén påpekade att kommunikationspolitiken har skapat fördelaktiga verksamhetsförutsättningar för operatörerna. De har fått frekvenserna till sitt förfogande utan ersättning och branschen har inte belastats med särskilda skatter.

- Det torde inte vara oskäligt att operatörerna för sin del förbinder sig till de centrala målen i den nationella kommunikationspolitiken. Om någon ändå anser att förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är en käpp, så kunde moroten vara att behoven av frekvenser inom mobilkommunikationen beaktas då televisionsmarknaden reformeras år 2016, påminde Lindén.

Webb-tv
bör främjas

Enligt Lindén bli 2016 superåret för televisionsverksamheten, då den största delen av nät- och programkoncessionerna upphör. Det här innebär att televisionsmarknaden grundligt bör omvärderas senast 2014.

Då televisionssändningarna i allt högre grad flyttar över till internet frigörs de nuvarande frekvenserna för annat bruk. De mobila kommunikationsapparaterna behöver för sin del mer frekvenskapacitet.

Av den här orsaken vill Lindén låta utreda om det är tekniskt möjligt att ta televisionsfrekvensernas 700-band i bruk för mobil teknik från början av 2017.

Internet förändrar spelplanen och spelreglerna för televisionsverksamheten snabbare än väntat.

- Ett fritt och obegränsat tillträde till alla nät är önskvärt med tanke på yttrandefriheten och ett ökat utbud. Därför bör man avlägsna hindren för att IP-tv blir vanligare. Jag vill vid sidan av det andra försäkra mig om att de regionala kabel-tv-verksamheterna inte blir ett sådant hinder.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324