Luftfartsförvaltningen skall ansvara för flygsäkerheten och myndighetsuppgifterna

Pressmeddelande 22.09.2005 14.50 sv

Ett nytt ämbetsverk, Luftfartsförvaltningen, skall grundas i Finland. Det bildas av de myndighetsenheter som nu verkar inom Luftfartsverket. Avsikten är att omorganiseringen genomförs i början av nästa år.

Den nya myndigheten placeras i Vanda. Koordineringsgruppen för regionalisering har förordat en sådan lösning.

Regeringen gav den 22 september en proposition till riksdagen, enligt vilken Luftfartsförvaltningen skulle ta över uppgiften att utfärda anvisningar och föreskrifter om flygsäkerhet samt att sköta myndighetsuppgifterna inom luftfarten. Bakgrunden till att den nya myndigheten grundas är den nya grundlagen och lagen om affärsverk.

Enligt regeringens proposition skulle kostnaderna för grundandet och driften av det nya ämbetsverket delvis täckas av en övervakningsavgift av skattetyp för flygtrafiken. Den skulle uppbäras av dem som upprätthåller flygplatser bland annat för att öka flygsäkerheten och effektivera övervakningen av luftfarten. Delvis skulle finansieringen av Luftfartsförvaltningen skötas med de prestationsavgifter myndigheten samlar in.

Luftfartsverket fortsätter som ett statligt affärsverk. Det sköter fortsättningsvis om Finlands system för flygtrafiktjänst och statens flygplatser.

Luftfartslagen uppdateras

Grundandet av den nya luftfartsmyndigheten är en del av en helhetsreform av luftfartslagstiftningen. Regeringen skall också ge en proposition om en ny luftfartslag till riksdagen.

Luftfartslagen reglerar luftfarten i Finland och också finska luftfarkoster utomlands är underställda den. Det är nödvändigt att uppdatera lagen så att den blir tidsenlig på grund av den snabba tekniska utveckling som förekommit i flygbranschen.

I propositionen ingår dessutom ett flertal bestämmelser om verkställande av internationella direktiv och rekommendationer. En nyhet i luftfartslagen är att den verkställer direktiv som gäller säkerheten för luftfarkoster från länder utanför EU.


Ytterligare information:
kanslichef Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322
biträdande avdelningschef Reino Lampinen, tfn (09) 160 28639 eller 050 515 1303
konsultativa tjänstemannen Esko Pyykkönen, tfn (09) 160 28624 eller 040 769 0271