Många nya trafikledsprojekt körs i gång

Pressmeddelande 27.07.2006 17.56 sv

Kommunikationsministeriet föreslår att sju nya vägprojekt skall startas år 2007. Fem av dem ingår inte i de ramar för statsfinanserna som statsrådet meddelat. Ministeriets budgetförslag omfattar tre nya banprojekt och en ny farled. Av dem nämns farleden inte i ramarna för budgeten.

Genom förslaget inleds återstoden av de trafikledsprojekt som ministerarbetsgruppen för trafikinfrastruktur lade fram år 2004 som prioriteter för innevarande regeringsperiod.

Finansministeriets förslag om trafikledsinvesteringar står i linje med kommunikations¬ministeriets förslag. Finansministeriet förordar med ett undantag alla de projekt som kommunikationsministeriet listat i sitt budgetförslag.

Den föreslagna totalbudgeten för ministeriets förvaltningsområde är 1 740 miljoner euro (1 474 miljoner utan mervärdesskatt). Beloppet är 30 miljoner mer än finansministeriets förslag på 1 710 miljoner euro (1 448 utan mervärdesskatt).

Fem vägprojekt utanför budgetramen

Kommunikationsministeriet föreslår att fem vägprojekt som inte ingår i budgetramen skall inledas nästa år. Värdet på dessa projekt är 265 miljoner euro. Finansieringsbehovet för år 2007 är 21,5 miljoner euro.

De vägprojekt som inte ingår i den fleråriga budgetramen är avsnittet vid Kemi och broarna på riksväg 4, Kyrkslätt-Stensvik på stamväg 51, Lusi-S:t Michel på riksväg 5, Lusi-Vaajakoski på riksväg 4 samt Nyslott centrum på riksväg 14.

Enligt budgetramen inleds år 2007 vägprojekt på sträckorna Villmanstrand-Imatra på riksväg 6 och Åboleden-Vallberget på Ring I. Deras totala värde uppgår till 217 miljoner euro. För nästa år föreslås ett anslag om åtta miljoner euro.

Som nya banprojekt inleds förbättringen av järnvägssträckorna Seinäjoki-Uleåborg och Lahtis-Luumäki samt bangårdsarbetena i Mellersta Böle. Sammanlagt är banprojekten värda 334 miljoner euro. År 2007 är deras finansieringsbehov 10 miljoner euro.

I sitt budgetförslag förordar finansministeriet alla andra projekt förutom vägavsnittet mellan Lusi och S:t Michel på riksväg 5.

Kommunikationsministeriets förslag om att bygga vägarrangemangen vid Vaalimaa gränsstation och att tidigarelägga byggandet av farleden till Fredrikshamn ingår också i finansministeriets förslag. Avsikten med projekten är att underlätta situationen i de områden i sydöstra Finland som genomgår en strukturomvandling.

Farledsprojektet har planerats så att Fredrikshamn och kommunerna i regionen nu står för kostnaderna och att staten sedan ersätter dem investeringen år 2010. Projektet beräknas kosta åtta miljoner euro.

Fortsatt underskott i anslagen för basunderhåll av trafikleder

I finansministeriets budgetförslag har 555 miljoner euro skrivits in för underhåll av vägnätet och 264 miljoner euro för underhåll av bannätet. För vattenvägar och isbrytning anvisas 94 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet föreslår att man vid budgetförhandlingarna skall bevilja ca 107 miljoner euro tilläggsfinansiering utöver budgetramen, och att finansieringen i huvudsak skall allokeras till s.k. temaprojekt inom basunderhållet av trafikleder. Det föreslås att 41 miljoner euro av medlen skall användas för väghållning, 58 miljoner för banhållning och åtta miljoner för farledshållning.

Med hjälp av dessa tillägg kan man på sikt förebygga en försämring av vägnätets skick och hålla över 200 indragningshotade bankilometer öppna för spårtrafik. Utan någon tilläggsfinansiering för trafikinfrastrukturen kan man vara tvungen att sänka hastighetsbegränsningen på ca 500 vägkilometer från 100 km/h till 80 km/h.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslås ett anslag om 10 miljoner euro.

Anslagsbehovet inom kollektivtrafiken överskrider budgetramen

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslår finansministeriet ett anslag om 83 miljoner euro, vilket överskrider budgetramen med åtta miljoner euro.

Det tillägg som finansministeriet gjort är viktigt. Utan tilläggsfinansieringen hade man exempelvis varit tvungen att köpa tio fjärrtåg och 400 bussavgångar färre än i år. I så fall hade det återstått 150 köpta tågavgångar och 3 600 bussavgångar köpta av länsstyrelserna. Utan tilläggsfinansieringen skulle det inte heller vara möjligt att garantera att närtrafiken på direktbanan mellan Lahtis och Helsingfors kan fortsätta hela året.

För köp av förbindelsefartygstrafik i skärgården föreslår kommunikationsministeriet ett anslag om sex miljoner euro och för köp av färjetrafik över Kvarken 500 000 euro. Vidare föreslås det att flygtrafik till Nyslott och Varkaus köps till ett värde av en miljon euro.

Enligt förslaget skall 60 miljoner euro allokeras till att främja handelssjöfarten, dvs. främst till att trygga konkurrensförutsättningarna för fartyg i utrikesfart.

I kommunikationsministeriets budgetförslag har presstödet höjts till 14,5 miljoner euro. Som ett nytt finansieringsobjekt introduceras ett anslag om 250 000 euro för att trygga nyhetstjänster på svenska.

En sammanslagning av infrastrukturverken utreds

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde har förbundit sig till produktivitetsåtgärder i enlighet med regeringens beslut om budgetramarna. Budgetpropositionen för år 2007 bygger på premissen att antalet personarbetsår inom förvaltningsområdet minskar med 60 under loppet av nästa år. Detta ger en anslagsbesparing på 1,5 miljoner euro. Enligt rambeslutet för statsfinanserna skall totalt 480 personarbetsår dras in före år 2011.

Kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen har för avsikt att utreda om det finns skäl att slå samman Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverket. Pursiainen gör en preliminär utvärdering av för- och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av de tre infrastrukturverken.

Cheferna för de berörda verken, Eero Karjaluoto på Vägförvaltningen, Markku Mylly på Sjöfartsverket och Ossi Niemimuukko på Banförvaltningscentralen, deltar i utredningsarbetet.

Utredningen blir klar före utgången av oktober. Med utredningen som underlag kommer man sedan att ta ställning till om det finns förutsättningar att genomföra sammanslagningen.

Kommunikationsministeriet har redan tidigare gett Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet i uppdrag att planera utvecklingen av samarbetet mellan instituten. En sammanslagning av dessa institut som bägge lyder under kommunikationsministeriet är inte heller utesluten.


Ytterligare information:

statssekreterare Perttu Puro, tfn 09-160 28325 eller 040-779 3436
kanslichef Harri Pursiainen, tfn 09-160 28389 eller 0500-787 742
avdelningschef Liisa Ero (kommunikationsstöd), tfn 09-160 28461 eller 050-555 0072
byggnadsrådet Mikko Ojajärvi (trafikleder), tfn 09-160 28574 eller 0400-438 520
byggnadsrådet Juhani Tervala (trafiktjänster), tfn 09-160 28482 eller 050-552 7260
ekonomidirektör Marja Heikkinen-Jarnola, tfn 09-160 28466 eller 0400-470 005