null Maria Kaisa Aula ordförande för Trafikskyddets styrelse

Maria Kaisa Aula ordförande för Trafikskyddets styrelse

Pressmeddelande 13.12.2007 15.05 sv

Till ordförande för Trafikskyddets styrelse har utnämnts politices licentiat, barnombudsmannen Maria Kaisa Aula. Ordförandeskapsperioden är två år.

Statsrådet utnämnde ordförande och medlemmar till Trafikskyddets styrelse den 13 december.

Som kommunikationsministeriets representant fortsätter regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, med trafikrådet Matti Roine som suppleant.

Till inrikesministeriets representant utnämndes polisöverinspektör Esko Ruokonen och till suppleant polisinspektör Timo Ajaste.

Till Trafikskyddets styrelse hör elva medlemmar och en ordförande som utses av statsrådet. Statsrådet utser fyra styrelsemedlemmar, som representerar kommunikations-, undervisnings-, inrikes- samt social- och hälsovårdsministeriet. Medlemsmötet för centralorganisationen väljer de övriga medlemmarna och deras personliga suppleanter.

Ordförande för Trafikskyddets styrelse har de två senaste perioderna varit landshövding Rauno Saari.

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening under kommunikationsministeriets överinseende. Till dess uppgifter hör bl.a. att informera om trafiksäkerhet och att bedriva trafikfostran.


Ytterligare information:
trafikministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 0400 581 030
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140