null MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen

MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen

Pressmeddelande 28.05.2018 14.39 fi sv

Bild: tunnelbana och cykel (LVM/Juha Tuomi)

Staten och Helsingforsregionens kommuner ingick i juni 2016 ett avtal om markanvändning, boende och trafik (ett s.k. MBT-avtal) för 2016–2019. Enligt den information om uppföljningen som i dag offentliggjordes beträffande avtalets två första år har regionen utvecklats i enlighet med målen när det gäller såväl bostadsproduktion, planläggning som trafikprojekt.

I Helsingforsregionen har det under de två första åren av avtalsperioden byggts sammanlagt ca 27 700 bostäder, vilket motsvarar de mål som ställts upp för bostadsproduktionen. Många nya bostadsprojekt har också inletts. År 2017 började omkring 17 400 nya bostäder byggas. Det övergripande målet för bostadsproduktionen 2016–2019 är enligt MBT-avtalet sammanlagt 60 000 bostäder.

När det gäller statsunderstödd bostadsproduktion byggdes det åren 2016–2017 uppemot 6 400 bostäder i Helsingforsregionen, och av dessa var knappt 4 500 hyresbostäder som byggdes med långfristiga räntestödslån. I Helsingforsregionen började drygt 4 500 subventionerade bostäder byggas år 2017. En femtedel av de s.k. normala hyresbostäderna för vilka det beviljats långfristigt räntestöd hörde till byggprojekt som inletts av det statsägda bolaget A-Kruunu.

Halvvägs inne i avtalsperioden har den genomsnittliga målnivån i fråga om våningsyta som detaljplanerats för boende överskridits. Utfallet när det gäller detaljplanerad våningsyta var 113 procent åren 2016–2017. När det gäller ny godkänd våningsyta var utfallet under de två första åren ca 98 procent av det genomsnittliga målet. I planläggningen har fokus tydligt legat på produktion av flervåningshus.

Merparten av bostadsproduktionen i Helsingforsregionen (86 procent) har skett i de primära målområden som anvisats för boende i MBT-avtalet. Bostadsproduktionen stöder uppkomsten av en enhetlig samhällsstruktur och ett välfungerande transportsystem. Åren 2016–2017 började omkring 20 000 bostäder byggas inom en kilometers radie från befintliga eller planerade stationer för spårtrafik eller från Spår-Jokerns sträckning.

- Bostadsproduktionen i Helsingforsregionen har fått upp god fart, också tack vare den gynnsamma konjunkturen. Avtalskulturen har helt tydligt förbundit parterna till att uppnå de gemensamma målen. Det beslut som staten fattade i fjol och som fördubblade antalet startbidrag för långfristigt räntestöd för produktion av s.k. normala hyresbostäder har också för sin del satt fart på byggandet”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Även åtgärderna och infrastrukturprojekten när det gäller trafik och transport har framskridit enligt planerna. Om man ser till de stora projekten har alliansen kring Spår-Jokern inlett sin verksamhet i slutet av 2017, utredningsplanen för omfartsvägen i Klövskog vunnit laga kraft och järnvägsplanen för och projektbedömningen av Centrumslingan färdigställts. Också projektet för små och kostnadseffektiva åtgärder (KUHA) 2017–2019 följer tidtabellen.

- Inom trafikplaneringen behövs det nu smidigt samarbete och fördomsfrihet. Förutsättningarna för samarbete när det gäller transporttjänster har förbättrats betydligt. Det är också fint att nya bostäder nu framför allt byggs intill goda spårförbindelser”, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Att Västmetron inledde sin trafik var ett framsteg för kollektivtrafiken i regionen. Dessutom har också servicenivån när det gäller andra hållbara färdsätt förbättrats och gång- och cykeltrafiken främjats.

Staten ingår avtal om markanvändning, boende och trafik med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion och mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik. Avtal ingicks 2016 med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Avtalen ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt för förbättrad konkurrenskraft.

Mer information:

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, fornamn.efternamn@ym.fi

Risto Murto, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 639, fornamn.efternamn@lvm.fi