null MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt

MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt

Pressmeddelande 19.06.2018 20.50 fi sv

De avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) som ingåtts mellan kommunerna i de största stadsregionerna och staten har satt fart på kommunernas bostadsproduktion och utvecklingen av hållbara transportsystem. Detta framgår av en översikt där man utvärderat genomförandet av de MBT-avtal som ingåtts för 2016–2019 och avtalsförfarandets verkningar.

Det har sedan år 2010 utarbetats MBT-avtal för stadsregionerna Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg för varje regeringsperiod. Nu omfattar avtalen sammanlagt 43 kommuner.

En halvtidsöversyn av den nuvarande avtalsperioden visar att de gemensamt överenskomna åtgärderna för utveckling av bostadsproduktionen och transportsystemet har genomförts i hög grad. Samhällsstrukturen har blivit enhetligare i och med att bostadsbyggandet framför allt koncentrerats till de områden som har den bästa tillgängligheten, och som ett resultat av att kollektivtrafiken har utvecklats har antalet personer som använder kollektivtrafik ökat. Också förhållandena för cykel- och gångtrafik har förbättrats i tätorterna.

Trots den goda utvecklingen måste det fästas betydligt större vikt vid i synnerhet åtgärder som stöder målen för minskade trafikutsläpp. Arbetsplatser och tjänster måste finnas nära invånarna. När närmiljön är högklassig lockas invånarna också att välja hållbara färdsätt. Staten har en central roll när det gäller att möjliggöra olika metoder för minskning av utsläppen.

Merparten av bostadsproduktionen i Helsingforsregionen (86 procent) har skett i de primära målområden som anvisats för boende i MBT-avtalet. Det stöder uppkomsten av en enhetlig samhällsstruktur och ett välfungerande transportsystem.

”Att ingå MBT-avtal har visat sig vara ett lyckat sätt att långsiktigt förbinda sig till mål som förenar Helsingforsregionen. Regionens starka tillväxt kräver också i fortsättningen stora satsningar för att bostadssituationen ska kunna förbättras och det ska kunna genomföras sådana trafikinvesteringar som tillväxten förutsätter”, säger Ritva Viljanen, stadsdirektör i Vanda.

MBT-avtalen har stor betydelse också utanför Helsingforsregionen. I bostadsproduktionen i Tammerforsregionen har man till fullo dragit nytta av den spårväg som håller på att byggas i staden. Sammanlagt 71 procent av våningsytan i de detaljplaner som utarbetats 2017 ligger inom kollektivtrafikzonen eller centrumområdena i samhällsstrukturen.

”MBT-avtalen har varit ett fungerande sätt för de stora stadsregionerna och staten att sinsemellan avtala om förfaranden för att stärka tillväxten i stadsregionerna, och med hjälp av dessa i hela Finland, med en fungerande samhällsstruktur, hållbara färdsätt och en allt effektivare och högklassigare bostadsproduktion”, kommenterar Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

De trafikrelaterade åtgärder som ingår i MBT-avtalet för Åbo har framskridit planenligt. I områdena kring stationen har markanvändningen och infartsparkeringen utvecklats, och även planeringen av en snabb banförbindelse mellan Åbo och Helsingfors framskrider.

”MBT-avtalsförfarandet har visat sig vara väldigt välfungerande när det gäller att på frivillig basis samordna planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionen och samtidigt föra en målinriktad dialog mellan staten och avtalskommunerna”, säger Jarkko Virtanen, biträdande stadsdirektör i Åbo.

I Uleåborsregionen har bostadsproduktionen i hög grad varit inriktad på staden Uleåborg, där det finns efterfrågan på tät stadsbebyggelse. Nya höghusprojekt håller på att inledas också i de närmaste kranskommunerna. I Uleåborgsregionen har staten och kommunerna ingått ett avtal om markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar.

”Uleåborgsregionen har upplevt att tillväxtavtalet och avtalet om markanvändning, boende, trafik, tjänster och näringar är väldigt viktiga förfaranden. Avtalen och viljan att samarbeta och finansiera projekt bör stärkas och utvidgas ytterligare mellan de stora stadsregionerna och staten”, säger Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala.

Mer information:

Maija Stenvall, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 220, fornamn.efternamn@ym.fi

Suvi Anttila, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 208, fornamn.efternamn@ym.fi

Risto Murto, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 639, fornamn.efternamn@lvm.fi