null Mer europeiskt samarbete i fråga om cybersäkerhet, förslaget till Finlands samordningscentrum på remiss

Mer europeiskt samarbete i fråga om cybersäkerhet, förslaget till Finlands samordningscentrum på remiss

Pressmeddelande 09.06.2021 15.30 fi sv en

Karta över Europa och EU-flaggan på datorskärmen (Foto: Mika Pakarinen/Keksi Agency)

Kommunikationsministeriet har sänt ett lagutkast på remiss genom vilket Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter ska utses till Finlands nationella samordningscentrum för cybersäkerhet.

- Denna nya roll stöder den finländska informationssäkerhetsbranschen och främjar ny affärsverksamhet. Cybersäkerhetskompetens behövs överallt i samhället, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Cybersäkerhetscentret ska vara Finlands kontakt-, samordnings- och stödpunkt i nätverket av EU:s samordningscentrum, som ska inrättas ännu i år. Nätverkets mål är bland annat att främja uppkomsten av ett starkt europeiskt cybersäkerhetsekosystem genom att utveckla samordningen av EU:s cybersäkerhet. Samtidigt ska samarbetet mellan näringslivet, forskningssamfunden inom cybersäkerhetsbranschen och regeringarna intensifieras samt EU:s digitala konkurrenskraft främjas.

De uppgifter som följer av Cybersäkerhetscentrets nya roll förutsätter ändringar i lagen om Transport- och kommunikationsverket och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Samordningscentrumets behov av finansiering och resurser uppgår till cirka en miljon euro per år. EU:s finansiering för de första två åren kommer att utgöra hälften av detta belopp. Avsikten är att fastställa anslagen i samband med budgeten för 2022.

Placeringen av samordningscentrumet vid Cybersäkerhetscentret stöder målen i Finlands cybersäkerhetsstrategi för 2019 och statsrådets kommande principbeslut om ett program för utveckling av cybersäkerheten.

Vad händer härnäst?

Utkastet till lag om ändring av lagen om Transport- och kommunikationsverket och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation har sänts på remiss den 9 juni 2021. Remisstiden för lagutkastet går ut den 23 juli 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Utnämningen till nationellt samordningscentrum ska träda i kraft i slutet av 2021.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

Erica Karppinen, överinspektör, tfn 050 467 1278

Olli Lehtilä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 321 2806