null Mer omfattande stöd för byggande av bredband

Mer omfattande stöd för byggande av bredband

Pressmeddelande 06.02.2017 11.21 fi sv

I framtiden är det möjligt att få mer omfattande offentligt stöd för byggande av bredband än tidigare. Regeringen lämnade en proposition som gäller detta till riksdagen den 2 februari 2017.

De föreslagna ändringarna främjar byggandet av understödda bredbandsnät genom att öka andelen offentligt stöd i de totala projektkostnaderna och i fråga om allt fler bredbandsprojekt tillåta användningen av tilläggsstöd bland annat i form av borgen och fördelaktiga lånevillkor. Ändringen förväntas öka efterfrågan på bredbandsförbindelser och förbättra projektens lönsamhet.

Det föreslås att lagen ändras så att den stödberättigade delen av projekten utvidgas. Genom ändringen avskaffas den begränsning som gäller så kallade röda områden och som är bunden till befolkningstätheten. Detta innebär att möjligheten till stöd i fortsättningen inte begränsas utifrån befolkningstätheten på området.

Därtill ökas den stödberättigande delen av accessnät. Enligt den föreslagna ändringen förkortas den icke-stödberättigande delen från nuvarande 2 kilometer till 100 meter från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande.

Ändringarna i fråga om stödberättigande gäller de projekt för vilka landskapsförbundet inte har utlyst stöd innan lagen trädde i kraft.

Genom lagändringen ges möjlighet till en stödnivå på 90 procent, till kommunens borgen på 100 procent och till en förskottsbetalning på 50 procent för fler bredbandsprojekt än tidigare. Dessa ändringar ska tillämpas på projekt för vilka Kommunikationsverket vid ikraftträdandet av lagen ännu inte har betalat statligt stöd.

Dessutom föreslås det att de bestämmelser som gäller landskapsförbunden ska gälla temporärt till utgången av 2018. Samtidigt fogas till lagen en bestämmelse om att en stödansökan till Kommunikationsverket ska göras senast den 31 december 2018 och en utbetalningsansökan senast den 30 juni 2019.

Syftet med den föreslagna lagändringen är att förenkla stödvillkoren för understödda bredbandsprojekt, förbättra verksamhetsförutsättningarna för nya och gamla bredbandsprojekt och därmed förbättra tillgången till snabbt bredband särskilt i småhusområden och i glesbygden. Samtidigt syftar man till att öka teleföretagens intresse att delta i bredbandsprojekt och att förbättra tillgången till bredband i Finland. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Den föreslagna lagändringen är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering och den främjar tillväxtmiljön för digital affärsverksamhet. De ändringar som nu föreslås minskar såväl stödmottagarnas som Kommunikationsverkets administrativa börda i och med att processen för beviljande av stöd och exempelvis bedömningen av huruvida ett nät är stödberättigat förenklas i samband med ändringen.

Ytterligare information:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, tfn 050 594 2679

Pauli Pullinen, överinspektör, tfn 040 522 1707