Minister Berner går ut i offentligheten med meddelanden om Finavia

Pressmeddelande 15.09.2016 12.17 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner offentliggör meddelanden utväxlade hösten 2015 mellan ministeriet och Riitta Tiuraniemi, före detta styrelseordförande vid Finavia.

- Den offentliga debatten om de meddelanden som gäller handläggningen av derivatfrågan vid Finavia har varit livlig. Vi offentliggör delar av de meddelandekedjor som utväxlades med styrelseorföranden, vilka öppet vittnar om ägarens roll i handläggningen av derivatfrågan. Ägaren har inte hindrat bolagets styrelse från att väcka talan, säger minister Berner.

Meddelandena är skickade i en situation på hösten 2015 där styrelseordföranden upprepade gånger bad om att få veta ägarens inställning till att väcka talan och till en extra bolagsstämma.

Kommunikationsministeriet har i dag överlämnat samma meddelanden också till riksdagens revisionsutskott. I den form som de nu publiceras innehåller meddelandena enligt ministeriets tolkning inga sådana affärshemligheter, som skulle kunna skada bolagets eventuella rättsprocesser.

Ägaren ville hösten 2015 utreda orsakerna till att bolagets styrelse fattade motstridiga beslut och att styrelseledamöterna reserverade sig i fråga om att väcka talan. Den avvikande meningen var att det krävs ytterligare utredningar för att bolagsstyrelsen ska kunna göra en omsorgsfull prövning.

Bolagets styrelse fattade två totalt olika beslut om huruvida talan mot bolagets tidigare ledning ska väckas i fråga om derivatansvaren. Den 6 mars 2015 fattade bolagets styrelse ett enhälligt beslut om att inte väcka talan. Ett halvår senare, den 25 september 2015, beslutade dock bolagets styrelse med knapp majoritet att väcka talan.

- I enlighet med god förvaltningssed krävde ägaren en utförlig utredning av styrelsen innan den fattade sitt beslut. Det hör till god ägarstyrning att handla i enlighet med såväl bolagets som ägarens, i detta falla statens, övergripande intresse, påpekar Berner.

- Att väcka talan bara för att lugna ner situationen eller för att undvika politisk debatt var inte en tillräcklig motivering. Polisundersökningen och Finansinspektionens utlåtande blev inte klara förrän på våren 2016, fortsätter Berner.

Ägaren var beredd på att hålla en bolagsstämma i mitten av november 2015, men ingen bolagsstämma hölls eftersom tilläggsutredningen inte blev klar. Storleken på förlusterna av de derivatavtal som tecknats under olika år uppdagades i årsskiftet 2015–16.

Förluster orsakade av derivatavtalen

Vid Finavia har man under åren 2009–2011 tecknat icke-skyddande, spekulativa derivatavtal, eller så kallade strukturerade ränteswapavtal. Eventuella skadeståndsanspråk med anledning av förlusterna 2011 får väckas fram till utgången av 2016.

2009, avtalsvärde 5 000 000 €, total effekt +91 056 €

2010, avtalsvärde 52 000 000 €, total effekt -408 014 €

2011, avtalsvärde 47 000 000 €, total effekt -33 963 413 €