Minister Berner till Europeiska rådet för telekommunikation

Pressmeddelande 25.05.2016 11.05 fi sv en

Europeiska unionens kommunikationsministrar sammanträder i Bryssel den 26 maj. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

Minister Berner deltar också i en lunchdebatt där EU-ministrarna för konkurrenskraft och telekommunikation diskuterar en övergripande strategi för den digitala inre marknaden i Europa. Finland har tillsammans med 13 andra medlemsländer vädjat till kommissionen och ordförandelandet Nederländerna och krävt en hög ambitionsnivå i utvecklingen av den digitala inre marknaden, tekniker och affärsmodeller.

Huvudtemat i rådet (telekommunikation) är ett utkast till beslut om att använda frekvensbandet 700 MHz för trådlösa bredbandstjänster inom hela EU. Som gemensam tidsfrist för den ändrade användningen av 700 MHz-frekvensbandet föreslås år 2020. Målet är att rådet uppnår en allmän riktlinje i frågan. Finland understöder förslaget. Förslaget till beslut gäller även UHF-sändningsbandet under 700 MHz för vars del Finland med stöd av nationella omständigheter understöder en mer flexibel användning.

Ministrarna ska ha en riktlinjedebatt om den kommande översynen av regleringen av elektronisk kommunikation. Målet med diskussionen är att ge kommissionen politisk vägledning för beredningen av förslaget om gemensamma telekomregler. Enligt Finland är det ytterst viktigt att skapa ett modernt regelverk och att avveckla onödiga regler. Finland förutsätter att den gällande regleringen av betydande marknadsinflytande ersätts med flexiblare bestämmelser. I konsumentskyddsfrågor understöder Finland en tillämpning av allmänna bestämmelser om konsumentskydd.

Ordföranden informerar om de direktivförslag som gäller tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser och åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. Dessutom kommer kommissionen att informera om hur utvecklingen av Internetförvaltningen framskrider. På rådets arbetsordning finns också en presentation av det kommande ordförandelandet Slovakiens arbetsprogram.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 342 474

Maaria Mäntyniemi, överinspektör, tfn 0295 342 022.