Minister Berner till Europeiska rådet för transport

Pressmeddelande 06.06.2016 13.55 fi sv en

Europeiska unionens transportministrar samlas i Luxemburg den 7 juni. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

I transportrådet antas en allmän riktlinje avseende ett direktivförslag om nya regler om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart. Finland har strävat efter att hålla sig utanför det föreslagna direktivets tillämpningsområde, eftersom det är sammanställt med tanke på den livliga flodtrafiken i Centraleuropa. För närvarande ser det ut som om förhandlingsmålet kan uppnås, och därmed kan Finland anta ordförandens förslag till rådets allmänna riktlinje.

Rådet förväntas anta mandat som bemyndigar kommissionen att inleda förhandlingar om övergripande avtal på luftfartsområdet med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Qatar, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Finland understöder beviljandet av mandat åt kommissionen. Finland anser att det är viktigt att inleda förhandlingar med sådana länder som är genuint intresserade av att ingå avtal med EU. Dessutom understöder Finland förslaget om att begränsa mandatets giltighetstid, eftersom medlemsländerna inte har rätt att föra bilaterala förhandlingar om ökade om rättigheter för lufttrafik medan förhandlingarna på EU-nivå pågår.

I fråga om flygtrafiken diskuterar ministrarna ett globalt marknadsbaserat styrmedel som ska reglera det internationella flygets klimatpåverkan. Systemet bereds av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. Enligt Finland är det mycket viktigt att nå enighet i frågan vid ICAO:s generalförsamling hösten 2016.

Transportministerrådet får också tal del av ordförandens lägesrapport om förslaget till förordning om gemensamma säkerhetsbestämmelser för civil luftfart. För Finlands del hör bestämmelserna om obemannad luftfart till de viktigaste frågorna. Finland bedömer att det är viktigt att inte införa för begränsande krav på ett område som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet.

I ministerrådet förs även en riktlinjedebatt om de olägenheter som påträffats i övervakningen av utsläpp av kväveoxid från diselbilar. Problemen uppdagades i samband med utredningen av härvan med utsläppsmanipulerade personbilar 2015.

På rådets agenda finns också en presentation av det kommande ordförandelandet Slovakiens arbetsprogram.

Ytterligare uppgifter:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668

Veera Kojo, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2382