null Minister Harakka: Data är en oändlig resurs även i en utsläppssnål framtid

Minister Harakka: Data är en oändlig resurs även i en utsläppssnål framtid

Pressmeddelande 23.09.2021 09.00 fi sv en

Kommunikatiosforum 20.9.2021 (Foto: KM)

Finland har utmärkta möjligheter att lyckas i ett klimatneutralt Europa, sade kommunikationsminister Timo Harakka vid Kommunikationsforumet den 20 september 2021. Vi förstår styrkan i samarbete och har möjligheter, rentav en skyldighet, att ta till vara de verktyg som står till buds.

I sitt tal lyfte minister Harakka fram fyra teman: utnyttjande av data och spelregler kring det, betydelsen av en bra reglering samt förmåga att klara av de utmaningar som klimatförändringen medför.

Vi har gått in i en tid av datakapitalism, men vi kan påverka dess spelregler

Enligt minister Harakka är data en ny produktionsfaktor. Ministern ser på nyttjandet av data som datakapitalism, dvs. ägande och hantering av information samt maktkamper i anslutning till dessa. De ledande aktörerna för närvarande är stora plattformsbolag, men enligt ministern behöver det inte vara så.

– Data är en oändlig resurs, och därför behöver vi en internationell regleringsram för ägande, delning och utnyttjande av personkopplad data. Nu har man fäst uppmärksamhet vid dataskyddet, men det är bara ett absolut minimum, konstaterade minister Harakka.

Som exempel på hanteringssystem lyfte minister Harakka här fram EU:s dataförvaltningsbestämmelse som är under beredning och de initiativ kring egna data som Finland redan länge har främjat och som ger individen verktyg att dra nytta av data kopplad till egen person.

Smart reglering och kompetens är nya produktionsfaktorer

Minister Harakka lyfte fram kompetens, god lagstiftning och förvaltning som moderna produktionsfaktorer vid sidan av data. Kompetensen möjliggör alla andra resurser, och därför måste man satsa på den. När det gäller regleringen betonade ministern den kvalitet som krävs. När politiken styr ekonomin måste den styra rätt, visionärt och skapa nya möjligheter.

– En smart reglering och en uppriktig dialog mellan den offentliga och den privata sektorn har oförmärkt byggt upp en verksamhetsmodell i Finland där stora saker försiggår utan att man gör alltför stort väsen av det, beskrev minister Harakka.

Ett exempel på ett sådant samarbete inom trafiksektorn är den riksomfattande trafiksystemplanen, järnvägsplaneringsbolag i tre väderstreck och de stora städernas MBT-avtal för flera år framåt. När det gäller kommunikationssidan lyfte ministern fram regleringen av 5G-näten. På statsrådsnivå lyfte ministern fram den nyligen inrättade ministerarbetsgruppen, vars uppgift är att styra utvecklingen av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.

God lagstiftning och gott samarbete skapar förutsägbarhet och tillförlitlighet och möjliggör användning av begränsade resurser på effektivast möjliga sätt.

Avseende cybersäkerheten finns det däremot mycket kvar att göra enligt minister Harakka:

– I våras fattade vi också två regeringens principbeslut där fokus låg på cyberhot, dvs. skydd mot attacker, samt på metoder genom vilka den finländska cyberbranschen kan få ett mer stadigt grepp om marknaden på hundratals miljarder euro. Vi fick inte tillräckligt med satsningar på detta i nästa års budget, så arbetet fortsätter.

– När samhället blir allt mer beroende av de kritiska sektorer som data styr, såsom el- och energinäten, måste cybersäkerheten beaktas och finansieras redan från början. Samhällets kritiska nät måste vara planerade så att de är trygga, betonade minister Harakka.

Beroendet av fossilt bränsle minskar

Minister Harakka övergick till klimatförändringen genom att konstatera att data är vägen till en fossil framtid utan olja. Enligt ministern är det omöjligt att föreställa sig att vi skulle uppnå våra klimatmål utan digitalisering och utnyttjande av stordata. Därför har kommunikationsministeriet berett en klimatstrategi för IKT-branschen.

Förbättringar av IKT-sektorns energieffektivitet och kretsloppsekonomi i fråga om apparater minskar datateknikens fotavtryck. Ökad digitalisering i all annan verksamhet minskar ytterligare fotavtrycket. Till exempel inom logistiken effektiviserar digitaliseringen verksamheten så att samma mängd gods kan transporteras med mindre trafikmängder.

Ministern anser också att elektrifieringen av trafik- och transportsektorn är en klimathandling, eftersom vi har möjlighet att skapa en inhemsk ekologisk och etisk värdekedja, från råvaror till produkter. Trafiken har enligt Harakka tagit ett så stort språng framåt att den kunnat erbjuda tillväxt, arbete och välfärd och den är också socialt rättvist.

Temat för forumet är klimatförändringen och nya förbindelser och tjänster

Klimatförändringen har en stark inverkan på trafik- och transportsektorn och kommunikationen. Temat för Kommunikationsforumet är klimatförändringen och därmed de föränderliga behoven inom trafik, transport och kommunikation samt nya tjänster.

Utöver minister Harakkas tal fördes det på forumet en diskussion med kanslichef Minna Kivimäki och man fick lyssna till en diskussion mellan generaldirektören för Meteorologiska institutet Jussi Kaurola, generaldirektören för Transport- och kommunikationsverket Kirsi Karlamaa och generaldirektören för Trafikledsverket Kari Wihlman. I slutet av forumet fick man lyssna till en dialog mellan Meteorologiska institutets sakkunniga Jaakko Nuottokari och Hannele Korhonen om hur man inom trafik- och kommunikationssektorn kan förbereda sig på det föränderliga klimatet.

Direkt webbsändning från Kommunikationsforumet

Kommunikationsforumet är kommunikationsministeriets inbjudningsseminarium som ordnas årligen för påverkare inom transport och kommunikation. Ministeriet ordnar 2021 års forum tillsammans med Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket och det hålls helt och hållet på webben.

Evenemanget sänds direkt på evenemangets webbplats kl. 13–15. En inspelning av evenemanget kommer att läggas ut på kommunikationsministeriets YouTube-kanal. Evenemanget har tolkats till teckenspråk.

Under evenemanget förs diskussionen på evenemangets diskussionskanal. Ämnet kan diskuteras på Twitter med hashtaggen #LVF2021.

Ytterligare information:

Minister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 0400 804 730, marjo.jappinen(a)gov.fi