Minister Harakka: Kommunikationsnätens kapacitet är tillräcklig också vid kriser

Pressmeddelande 27.03.2020 14.04 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

En stor del av funktionerna i vårt samhälle bygger för närvarande på kommunikationsnät. Det är livsviktigt att näten fungerar vid kriser.

- Den aktiva kommunikationspolitiken som Finland drivit redan under flera årtionden säkerställer också att det finns nät och att kapaciteten är tillräckligt stor även nu när vi lever dessa väldigt exceptionella tider, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den dagliga samtals- och datatrafiken har ökat betydligt i Finlands kommunikationsnät. Enligt teleoperatörerna är ökningen cirka 10 – 30 procent. Kommunikationsnäten har klarat belastningen mycket bra.

- Kommunikationsnäten är avsedda för användning och vi ser till att nätkapaciteten räcker till nu och i framtiden, säger minister Timo Harakka.

Utöver att våra kommunikationsnät har stor kapacitet är cybersäkerhetläget också bra.

- För att kunna arbeta säkert på distans är det viktigt att följa arbetsgivarens eller läroanstaltens anvisningar, säger minister Harakka.

Kollektivtrafiken upphör inte ens när restriktionerna i rörelsefriheten börjar gälla

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde stödjer genom sina åtgärder andra myndigheter i att genomföra restriktionerna i rörelsefriheten.

Kollektivtrafiken fortsätter att gå trots coronavirusepidemin. Det är livsviktigt att trafiken och kollektivtrafiken fungerar under alla förhållanden. Målet är att den nödvändiga pendlingstrafiken och trafiken för att uträtta ärenden ska kunna fortsätta. Vidare vill man säkerställa servicen i alla geografiska områden, säger minister Harakka.

- Användningen av kollektivtrafiken har dock redan minskat och kommer att minska ytterligare. Därför kan till exempel turtätheten vara glesare än normalt, säger minister Harakka.

Livsviktigt att godstrafiken fortsätter att gå normalt

- Med tanke på försörjningsberedskapen och näringslivet är det viktigt att godstrafiken går så normalt som möjligt, säger minister Harakka.

Trafikrestriktionerna vid Finlands yttre gränser och gränsen mellan Nyland och landskapet gäller inte godstrafik, inte heller den nödvändiga trafik som sköts av transportpersonalen eller av andra förare inom transportsektorn.

- I exceptionella tider måste man också överväga vilka möjligheter det finns till flexibilitet, till exempel genom att göra nödvändiga undantag i den gällande lagstiftningen, fortsätter minister Harakka.

På förslag av kommunikationsministeriet utfärdade statsrådet den 26 mars 2020 en förordning om undantag från kör- och vilotider. Undantagen tryggar delvis fortsatt gods- och busstrafik under de rådande förhållandena.

Polisen ser till att gods-, transport- och kollektivtrafiken löper så bra som möjligt bland annat genom trafikstyrning och andra motsvarande metoder.

Trafik- och transportföretagen behöver stöd

Minister Harakka oroar sig över trafik- och transportföretagens situation.

- Företagen behöver ekonomiskt stöd för att klara sig igenom krisen och regeringen har berett ett omfattande stödpaket för att stödja företagen, säger minister Harakka.

- Jag tackar Försörjningsberedskapscentralen för stödåtgärderna som särskilt ska trygga för försörjningsberedskapen viktiga varutransporter från Finland till Sverige och Baltikum och vidare till Centraleuropa.

Mer information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234