Minister Huovinen: Kommunikationspolitiken tar sikte på en bättre vardag och ökad produktivitet

Pressmeddelande 27.10.2005 09.45 sv

Under de närmaste åren siktar kommunikationspolitiken på att skapa förutsättningar för ett välfungerande och tryggt samhälle och effektiv företagsverksamhet.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen har startat två projekt för beredningen av en trafikstrategi och en kommunikationsstrategi för den resterande regeringsperioden.

Strategierna görs upp i form av ministeriets framtidsöversikter och de färdigställs före juni 2006. Strategierna kan senare användas som stöd vid regeringsprogramarbetet. Resultaten är också till nytta för Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Minister Huovinen anser att det är viktigt att Finland under sitt EU-ordförandeskap kan lägga fram sina tankar på europeisk nivå.

Hur den nyaste informations- och kommunikationstekniken utnyttjas samt konsekvenserna av detta kommer att utredas ur en kommunikationspolitisk infallsvinkel. Dessutom granskas möjligheterna att tillämpa ny teknik på trafiktjänster och logistik samt för att öka trafiksäkerheten. Som en motsvarighet till strategier om allestädes närvarande datorisering (ubiquitous computing) i de mest avancerade informationssamhällena i Asien utarbetas ett nytt handlingsprogram för den nya vardagen i informationssamhället.

Den ständiga utvecklingen inom kommunikationstekniken revolutionerar människors vardag och företagens verksamhet. Kommunikationstjänsterna kommer att finnas tillgängliga var som helst och när som helst och dessutom kommer också föremål och apparater att kunna kommunicera sinsemellan.

- Den nya tekniken ger oss otaliga möjligheter att förbättra vår vardag och öka företagens produktivitet. Å andra sidan innehåller framtidsbilderna även risker som hänför sig till skyddet av personlig integritet, informationssäkerhet och social ojämlikhet.

- Det är viktigt att medborgarna kan lita på de nya tjänsterna. När handlingsprogrammet utarbetas måste vi satsa på att fundera på hur myndigheterna kan bidra till att utveckla ett tryggt och jämlikt informationssamhälle, säger Huovinen.

Det framtida informationssamhällets infrastruktur bygger på Internet och ofta trådlösa applikationer såsom intelligenta terminaler, vilka fungerar som telefon, kamera, tv-mottagare och MP3-spelare. Kommunikationerna blir allt billigare när telenäten ersätts av Internet.

Trafiksystemen och tjänsterna utgör föremål för strategin Trafiken 2030. I strategin formuleras tyngdpunkterna och målen för det långsiktiga arbetet inom området. Avsikten är att jämföra alternativa lösningar på de trafikpolitiska problemen. Enligt Huovinen är det sannolikt att den nya strategin kommer att skilja sig från tidigare trafikstrategier genom att den fokuseras på bl.a. miljöfrågor samt vilka verkningar skattepolitiska beslut har på trafiken.

Kommunikationsministeriets strategi i fråga om den nya vardagen i informationssamhället bereds av en intern arbetsgrupp under ledning av överdirektör Harri Pursiainen. Trafiken 2030-strategin leds i sin tur av överdirektör Harri Cavén.


Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325
överdirektör för kommunikationsmarknadsavdelningen Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28398, 0500 797 742
överdirektör för trafikpolitiska avdelningen Harri Cavén, tfn (09) 160 28500