Minister Huovinen: Ministeriet för vidare rekommendationerna från haverikommissionen för Konginkangas

Pressmeddelande 17.11.2005 16.07 sv

Av de säkerhetsrekommendationer som framförs av haverikommissionen för olyckan i Konginkangas har många framskridit långt inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Av de 17 säkerhetsrekommendationer haverikommissionen gett anser den fem vara viktigast och de hör alla till kommunikationsministeriets område. Av de här rekommendationerna kommer en del att genomföras i en nära framtid.

- Lagförslaget beträffande det som man kallar beställaransvar i transportkedjan har kommit längst. Regeringens proposition om en förändring av vägtrafiklagen överlämnas till riksdagen de närmaste veckorna, lovar Huovinen.

Lagen skulle förändras så, att ansvaret för att fordonet är rätt lastat och lasten är surrad samt att körtiderna följs skulle ligga förutom på föraren också på en sådan person som deltar i lastningen eller som de facto bestämmer om förarens tidtabell. Avsikten är att varje part i transportkedjan svarar för sina egna beslut.

Hit hör också de strängare straff för lagbrott i anslutning till transporter som haverikommissionen efterlyser. Straffen och påföljderna borde ha en verklig betydelse för förarna, transportföretagen och de andra parterna i transportkedjan. Vid kommunikationsministeriet överväger man hur man för det här ändamålet till exempel oftare och effektivare än för närvarande kunde dra in transporttillståndet.

- Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod för vi fram att lastbilarnas hastighetsbegränsare kunde regleras till en 80 kilometers timhastighet i stället för till nuvarande 90 km/h. Avsikten är att vi skulle få till stånd ett beslut om begränsarnas högsta hastighet för hela unionen. Frågan tas upp också i det kommande programmet för trafiksäkerhet, säger Huovinen.

Haverikommissionen föreslår att föraren skulle kunna bestraffas för brott mot den fordonsvisa hastighetsbegränsningen på basen av informationen i färdskrivaren. För det ser kommunikationsministeriet inget lagstiftningsmässigt hinder, men det behövs en noggrannare utredning tillsammans med andra ministerier och riksåklagarämbetet.

Haverikommissionen rekommenderar att man kunde delta i förarexamen för bussar och fordonskombinationer endast om man godkänt avlagt en kurs i föregripande körning för tung trafik. Beredningen av lagen om förarens yrkeskompetens är under arbete i ministeriet. Därmed håller körkortsundervisningen och undervisningen för förarkompetens på att glida isär. Beslut om att man bör avlägga en kurs i föregripande körning har inte gjorts, men frågan kan övervägas.

Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436