Minister Huovinen vill förnya hamnlagstiftningen

Pressmeddelande 09.05.2006 14.55 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen vill snabbt få igång en reform av hamnlagstiftningen. För några år sedan stannade reformprojektet upp i väntan på kommissionens hamntjänstdirektiv.

- Nu när EU:s direktiv gått om intet kan arbetet starta på nytt, konstaterade Huovinen vid hamndagarna som hölls i Helsingfors.

Enligt Huovinen är målsättningen att man skall göra den allmänna lagstiftningen om hamnarna klarare och förenhetliga myndigheternas förfaringssätt. Man har ändå inte för avsikt att befatta sig med hamntjänsterna. En arbetsgrupp som bereder lagstiftningen startar sitt arbete i början av hösten. Hamnarnas intressentgrupper inbjuds med i beredningen.

Huovinen anser att den nuvarande hamnlagstiftningen är ganska bristfällig i en situtaion där hamnarna har omvandlats till aktiebolag och hamnverken blivit affärsverk.

- I det här utvecklingsskedet anser jag det vara bra att granska hur man bäst kunde organisera affärsverksamheten och de myndighetsuppgifter som gäller den. Det kan vara nödvändigt att ordna också en del andra frågor så att de har en legislativt hållbarare grund, påpekade Huovinen.

Till marknaden för hamntjänster hör frågan om hamnarnas antal. För att lösa den anser Huovinen att lagstiftning inte är en rätt eller modern metod.

- Statens verksamhetslinje är att trafik året runt skall vara möjlig längs hela kusten. Det är i första hand kunderna som bestämmer hur många hamnarna skall vara och hur trafiken skall riktas, påminde Huovinen.