Minister Luhtanen efterlyser en medborgardiskussion om informationssäkerhet

Pressmeddelande 14.12.2004 00.00 sv

Informationssäkerheten har en allt större inverkan på vårt samhälle. För att kunna öka produktiviteten och konkurrenskraften måste såväl företag som medborgare kunna utnyttja de möjligheter som informationssamhället bereder, men också avvärja hot mot informationssäkerheten.

Den nationella delegationen för informationssäkerhet överlämnade tisdagen den 14 december sin första uppföljningsrapport om informationssäkerhetsstrategin till kommunikationsminister Leena L u h t a n e n.

- Informationssäkerhet är inte längre en rent teknisk eller ekonomisk fråga, utan i allt större utsträckning en politisk helhet. Detta innebär att det behövs en öppen medborgardebatt om alla initiativ med anknytning till informationssäkerhet och dataskydd. En dylik fråga är till exempel skyldigheten att för polisens eller myndigheternas behov registrera identifieringsuppgifterna vid elektronisk kommunikation, framhäver minister Luhtanen.

Nu tar man sikte på att öka förtroendet för informationssamhället med hjälp av ett program som omfattar 21 konkreta åtgärder. Delegationen vill ytterligare effektivisera informationssäkerhetsarbetet och föreslår därför fyra tyngdpunkter för år 2005. Åtgärderna tar sikte på att stärka användarnas färdigheter i fråga om informationssäkerhet.

Kommunikationsministeriets informationssäkerhetsprogram har för avsikt att öka förtroendet för elektroniska tjänster och informationssäkerheten med anknytning till dem. Kommunikationsverket gör upp en situationsbild av nationella informationssäkerhetsrisker i syfte att informera alla aktörer om hur informationssäkerheten utvecklas samt om aktuella hot mot den. I projektet Brott i datanätet - ett problem för informationssäkerheten utvecklas förutsättningarna för att undersöka och förebygga databrott. Medborgarinformationen är fokuserad till Den nationella informationssäkerhetsdagen som firas årligen den 8 februari. De övriga projekten i strategin stödjer dessa tyngdpunkter.

Minister L u h t a n e n betonar att informationssäkerhetsarbetet är viktigt för hela samhället.
- Ett samhälle som bygger på informations- och kommunikationsteknik är sårbart på ett helt nytt sätt. Åren 2003 och 2004 har varit historiens värsta virusår. Och det blir säkert värre. När förtroendet för elektroniska tjänster dalar minskar också användningen av dem. Ett hot mot informationssäkerheten utgör i grunden ett hot mot hela informationssamhället, framhåller minister Luhtanen.


I år har positiva framsteg gjorts inom många delområden av informationssäkerheten. Medvetenheten om informationssäkerhet har ökat. Både hushåll och företag har insett vikten av antivirusprogram, personliga brandväggar och programuppdateringar. Trots att medvetenheten har ökat har problemen inte minskat, utan till exempel programmens sårbarhet för angrepp har under det gångna året utnyttjats mer än förut.

Regeringen fattade ett principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi i september 2003. Verkställigheten av strategin stöds av en nationell delegation för informationssäkerhet som också följer upp implementeringen.

Enligt informationssäkerhetsstrategin bygger man ett datasäkert samhälle genom att utveckla det nationella och internationella samarbetet inom området. På detta sätt förbättras verksamhetsbetingelserna för finländska informations- och kommunikationsföretag och hanteringen av hot mot informationssäkerheten. Mål för strategin är att de grundläggande rättigheterna genomförs, det nationella kunskapskapitalet tryggas samtidigt som medvetenheten och kunskapen om informationssäkerhet ökas.