Tillbaka

Minister Luhtanen påskyndar etableringen av ett varningssystem för dåligt väglag

Minister Luhtanen påskyndar etableringen av ett varningssystem för dåligt väglag

Pressmeddelande 07.02.2005 00.00 sv

Kommunikationsministeriet vill snabba upp framtagandet av ett fungerande informations- och varningssystem för dåligt väglag. Både väghållare och vanliga bilister behöver väginformation i realtid. Exempelvis uppgifter om lokala problemsituationer kunde förmedlas direkt till de bilar som rör sig i vägområdet.

Ministeriet framförde sitt beslut den 7 februari efter det att Vägförvaltningen, som beställer väghållningsarbeten, och Vägaffärsverket, entreprenören, överlämnat de utredningar om vägarnas vinterunderhåll som de gjort med anledning av den förödande vägtrafikolyckan i Loimaa i januari.

Enligt Vägförvaltningens utredning var underhållsåtgärderna på olyckplatsen otillräckliga och entreprenörens uppskattning om plogningsbehovet klart felaktig. Mängden drivsnö och modd var betydligt större än vad Vägförvaltningen föreskriver för vägunderhållet. Skadorna i beläggningen på olycksplatsen bedömdes inte riskera trafiksäkerheten utan endast minska körkomforten.

Enligt entreprenören, dvs. Vägaffärsverket, fattades besluten på basis av de uppgifter som fanns tillgängliga för tillfället. Dimensioneringen av och resurserna för vinterunderhållet hade i fråga om såväl kvalitet som kvantitet varit tillräckliga för att fylla de givna kvalitetskraven, förutsatt att informationen om det lokala snöfallet hade kommit i tid.

En utredningskommission svarar för utredningen av olyckan. Kommunikationsministeriet tar inte ställning till ansvarsfrågor i ärendet förrän utredningen har blivit färdig. Ministeriet återkommer till frågan vid behov.

Kommunikationsministeriet bereder som bäst åt riksdagen en redogörelse om vägverksreformen. Ministeriet ger på det sätt som riksdagen förutsätter en omfattande redogörelse för hur reformen har påverkat kvaliteten på väghållningen. En undersökning i ämnet har beställts av VTT (Statens tekniska forskningscentral). Ministeriet tar ställning till kvalitetsfrågor i samband med utredningen av vägverksreformen i maj.

Snabba väderomslag var en bidragande orsak både till olyckan i Loimaa och till olyckan i Konginkangas i mars 2004. I fortsättningen kan man med hjälp ab ny teknik minska problem som förorsakas av överraskande växlingar i väderförhållandena.

Meteorologiska institutet utvecklar nu ett system för att varna om dåligt väglag. Projektet är sammankopplat med ministeriets forsknings- och undersökningsprogram för trafikinformation i realtid, AINO.

- Det är oerhört viktigt att vi så snabbt som möjligt utvecklar och tar i bruk ett varningssystem för väglaget. Jag har framfört en önskan om att man som en del av AINO-programmet lägger fram ett förslag om finansieringen av systemet och ibruktagningen av det enligt en påskyndad tidsplan, säger kommunikationsminister Leena Luhtanen.

Luhtanen betonar också betydelsen av en långsiktig trafikledspolitik i syfte att förebygga olyckor. En modernisering av huvudvägarna är en viktig åtgärd då det gäller att öka trafiksäkerheten med hjälp av väghållningen, eftersom 60 procent av dödsolyckorna sker på huvudvägarna. Av dessa är en stor del frontalkrockar, precis som olyckan i Loimaa.

- I huvudvägnätet finns ca 700 kilometer livligt trafikerade vägavsnitt som behöver byggas om med det snaraste. Alldeles för många vägar är för smala för den nuvarande trafiken och omkörningar försvåras av att vägarna också är krokiga och backiga. Om de förslag som ministerarbetsgruppen för infrastruktur lade fram för ett år sedan genomförs i full utsträckning främjas också målet om en ombyggnad av huvudvägarna, hävdar minister Luhtanen.

Ytterligare information

statsekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
chefen för infrastrukturenheten, byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260