Minister Sanna Marin deltar i transport- och telekområdets möten

Pressmeddelande 29.11.2019 14.49 fi sv en

Minister Sanna Marin deltar i transport- och telekområdets möten

Ministrarna med ansvar för transportfrågor samlas i Bryssel den 2 december och ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor den 3 december. Kommunikationsminister Sanna Marin är ordförande för mötena.

I transportrådet är strävan att uppnå en allmän riktlinje om att ändra direktivet om EU:s regler om vägavgifter (Eurovignette). Ändringsförslagen gäller bland annat utvidgning av direktivets tillämpningsområde och ökad miljöstyrning.

En allmän riktlinje söks också om förslaget till administrativa förfaranden för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Man vill förenhetliga och påskynda förfarandena.

Transportrådet har dessutom som mål att uppnå en allmän riktlinje om förslaget till förordning om rättigheter och skyldigheter för tågpassagerare. Strävan är att uppdatera lagstiftningen så att den motsvarar dagens verksamhetsmiljö.

Vid mötet i rådet kommer ministrarna att föra en riktlinjedebatt om digitala transporttjänster för människor och om vad EU bör göra för att främja tjänsterna. Tillgången till data är också ett av de viktiga diskussionsämnena.

– Digitaliseringen gör resandet enklare och smidigare för vanliga medborgare. Genom att trafiken digitaliseras går det också att påverka minskningen av trafikutsläpp. Digitaliseringen påverkar hela Europas konkurrenskraft och välfärd, och vi vill främja i synnerhet utvecklingen av klimatvänliga och hållbara digitala resetjänster, konstaterar kommunikationsminister Sanna Marin.

En riktlinjedebatt kommer också att föras om det gemensamma europeiska luftrummet i framtiden. Vid lunchen kommer ministrarna att diskutera hur användningen av alternativa bränslen kan främjas.

Dessutom kommer det finländska ordförandeskapet att informera om det direktiv som gäller slopandet av tidsomställningen.

I telekområdet behandlas 5G och dataekonomi

Telekområdet väntas anta slutsatser om 5G-teknikens potential och om cybersäkerhetsrisker. Rådets slutsatser är en fortsättning på riskbedömningsarbetet. EU:s gemensamma riskbedömning publicerades den 9 oktober 2019.

Rådet ska informeras om läget för förordningen om integritet och elektronisk kommunikation. Förordningen innehåller bestämmelser om sekretess vid elektronisk kommunikation och om behandlingen av uppgifter vid elektronisk kommunikation. Behandlingen av förordningen pågår fortfarande i rådet.

Ministrarna kommer att föra en riktlinjedebatt om utvecklingen av dataekonomin i Europeiska unionen. Avsikten är att få veta rådets syn på vilka åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden, hur man kan uppmuntra till delning av data mellan företag och hur man säkerställer systemens människocentrering. Under ledning av Finland har principer för en europeisk dataekonomi utarbetats. De lades fram den 26 november.

– Dataekonomin bygger på att data flödar. Tillgången till data är alltså en central fråga som vi vid behov måste ta itu med genom lagstiftning. Vi behöver en gemensam syn på hur dataekonomin i Europa kan utvecklas i en mer människocentrerad riktning, säger minister Marin.

Temat vid ministrarnas lunch är automatisering och artificiell intelligens samt etiska och rättsliga aspekter i anknytning till dessa.


Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019.

 

Mer information:

Pirita Ruokonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 3099
Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922