Ministerarbetsgrupp: Tilläggsutredningar bör göras om var Sjöfartsverkets och Järnvägsmyndighetens verksamheter skall placeras

Pressmeddelande 17.03.2005 15.26 sv

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling har returnerat förslagen om regionalisering av Sjöfartsverket och Järnvägsmyndigheten till kommunikationsministeriet för vidare utredningar.

Ministerarbetsgruppen behandlade utredningarna om regionalisering den 17 mars.

Förrän tilläggsutredningarna är färdiga ser ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling inte något behov att behandla en regionalisering av någondera myndigheten vid statsrådets allmänna sammanträde. En statsrådsbehandling har rekommenderats av koordineringsgruppen för regionalisering.


Nyttan av Åbo sjöfartskluster för Sjöfartsverkets verksamhet skall utredas

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling vill att kommunikationsministeriet skall bedöma hur man kunde utnyttja det kunnande inom sjöfartsklustret som finns i Åbo. Det kunde man göra genom att utveckla de av Sjöfartsverkets funktioner som redan finns i Åbo och koncentrera nya funktioner dit. Ministerarbetsgruppen förutsätter att ministeriet gör en tilläggsutredning och skilt hämtar den till behandling av ministerarbetsgruppen. Av utredningen bör framgå hur stora kostnader de föreslagna åtgärderna förorsakar staten.


Placeringsalternativ för Järnvägsmyndigheten jämförs ännu

Ministerarbetsgruppen returnerade också förslaget gällande Järnvägsmyndigheten till kommunikationsministeriet för en utvärdering av rangordningen för de alternativa placeringarna. Ministerarbetsgruppen förutsätter att ministeriet gör en tilläggsutredning, ur vilken framgår vilka bedömningsgrunder som använts vid jämförelsen och vilken vikt de haft. I denna tilläggsutredning bör också kostnadseffekterna ingå och den bör hämtas till behandling av ministerarbetsgruppen.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325
Järnvägsmyndigheten/regeringsrådet Hannu Pennanen, KM, tfn (09) 160 28470
Sjöfartsverket/generaldirektör Markku Mylly, tfn 020 448 4201