Ministerarbetsgruppen fastställde riktlinjer för remissbehandlingen av utkastet till Finlands digitala kompass

Pressmeddelande 01.04.2022 15.00 fi sv en

Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. (Bild: VNK)

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen har beslutat att utkastet till Finlands digitala kompass ska sändas på remiss. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.

Ministerarbetsgruppen fattade beslut om remissbehandlingen vid sitt möte den 25 mars. Avsikten är att remissbehandlingen ska inledas den 31 mars. Efter remissbehandlingen behandlar ministerarbetsgruppen eventuella ändringar, varefter den nationella kompassen ännu ska granskas mot EU:s digitala kompass.

Avsikten är att Finlands digitala kompass ska bli klar för publicering hösten 2022.

Hållbarhet och förtroende genomgående teman för den digitala kompassen

Den digitala kompassen är indelad i fyra delområden: kompetens, infrastrukturer, företagens digitalisering och digitaliseringen av offentliga tjänster. I kompassen har man sammanställt prioriterade mål för varje delområde fram till 2030. I kompassen har man dessutom identifierat övergripande teman som är gemensamma för alla delområden och som har en nyckelställning när det gäller att bygga upp nya verksamhetsmodeller som baserar sig på digitalisering.

Övergripande teman är:

1) digital jämlikhet, tillgänglighet och en digital övergång som beaktar alla,

2) det starka förtroende för digitala tjänster som råder i samhället,

3) lösningar som stöder hållbarhet och en digital grön övergång,

4) teknikneutralitet som huvudprincip för lagstiftning och val,

5) informationssäkerhet och dataskydd som är integrerade i alla lösningar,

6) en rättvis och ansvarsfull dataekonomi som utgångspunkt för alla lösningar.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att utkastet till Finlands nationella digitala kompass ska sändas på remiss den 31 mars 2022. Därefter fortsätter beredningen av kompassen i samarbete med intressentgrupper. Avsikten är att den digitala kompassen ska vara färdig att publicera hösten 2022.

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 096 9293

Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 149