Ministergrupp fastslog riktlinjer för Finlands digitala kompass – målet är att vara föregångare bland EU-länderna

Pressmeddelande 02.11.2021 08.36 fi sv en

Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen (Bild: VNK)

En ny ministergrupp fattade ett beslut om att utarbeta Finlands digitala kompass våren 2022. Målet är att skapa en gemensam nationell vision och ett mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030.

Ministerarbetsgruppen för digitalisering, dataekonomi och offentlig förvaltning höll sitt första möte den 27 oktober. Ministrarna fick också höra en översikt över det digitala läget i Finland och inledandet av välfärdsområdenas verksamhet.

Den digitala kompassen definierar en gemensam vision och målsättningarna

Målet för EU:s digitala strategi är att se till att digitaliseringen tjänar alla människor och företag och att den samtidigt bidrar till ett klimatneutralt EU 2050. Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till EU:s digitala kompass i september 2021 som stöd för detta. Den är indelad i fyra delområden: kompetens, säkra och hållbara digitala infrastrukturer, digitala omställningen i företag samt digitaliseringen av offentliga tjänster.

Syftet med Finlands digitala kompass är att skapa nationella mål och mätare för dessa områden och att skapa en enhetlig vision för digitaliseringen. Arbetet ska utföras i samarbete med olika intressentgrupper. Pågående projekt kommer att kopplas till arbetet. Kompassen hjälper också till med prioriteringen av projekt som är viktiga med tanke på digitaliseringsutvecklingen i Finland.

- Den digitala kompassen är ett centralt verktyg för att skapa en gemensam målbild fram till 2030 och för att fastställa vilka konkreta åtgärder som behövs för detta. Vi vill vara föregångare och vara det första EU-land som har utarbetat den digitala kompassen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finland ligger i täten av digitaliseringen, men en noggrannare lägesbild är nödvändig

Ministrarna behandlade lägesbilden för digitalisering och dataekonomi. Finland är enligt internationella mätningar ett av de ledande länderna inom den digitala världen, men vissa delområden, såsom e-handeln, håller Finland dock på att halka efter.

Det pågår flera projekt som gäller digitalisering, dataekonomi och utnyttjande av information och de gör anspråk på sammanlagt hundratals miljoner euro. För att nyttan med projekten ska vara så stor som möjligt behövs en bättre helhetsbild och kraftigare samordning. Genom samordningen säkerställs också att projekten är interoperabla och att de lärdomar som fås av projekten kan utnyttjas på bred front.

Förberedelsen av välfärdsområdena framskrider i regel enligt planerna

Ministerarbetsgruppen fick höra en lägesrapport om inledandet av välfärdsområdenas verksamhet. De temporära beredningsorganen är verksamma i alla områden. Välfärdsområdesval förrättas den 23 januari 2022, och välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar i mars 2022.

- Vi bereder den största förvaltningsreformen i Finlands historia. Det är viktigt att välfärdsområdena och de temporära beredningsorganen får tillräckligt med stöd för sitt arbete. För att reformen ska kunna genomföras med framgång krävs gott samarbete och nära kontakt mellan finansministeriet och välfärdsområdena, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Den förberedande finansieringen för 2021 har betalats. De första besluten om IKT-finansiering har också fattats. Välfärdsområdenas eventuella behov av tilläggsfinansiering bedöms i enlighet med ministerarbetsgruppen social- och hälsovårds beslut i takt med att genomförandet framskrider, och man bereder sig på behovet i tilläggsbudgetpropositionerna under 2022.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 050 442 4223

Tino Aalto, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 050 436 9188

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, 0295 530 149

Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 09 0295 530117

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293

Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 142