null Minna Kivimäki blir kanalfullmäktig för Saima kanal

Minna Kivimäki blir kanalfullmäktig för Saima kanal

Pressmeddelande 06.05.2021 13.46 fi sv en

Minna Kivimäki (Foto: Juha Roininen/EUP-Images)

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Minna Kivimäki till kanalfullmäktig för Saima kanal för mandatperioden 1.6.2021–31.5.2026.

Kanalfullmäktigen ska svara för samordningen av ståndpunkter som gäller Saima kanal, sköta de uppgifter som hänför sig till verkställigheten av det mellan republiken Finland och Ryska federationen ingångna fördraget om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal (arrendeavtalet om Saima kanal) och sörja för utvecklingen av fartygstrafiken på Saima kanal.

Närmare bestämmelser om kanalfullmäktigens uppgifter finns i statsrådets förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för kanalfullmäktigen för Saima kanal.

Uppdraget som kanalfullmäktig för Saima kanal är en uppgift som kan jämföras med förtroendeuppdrag.

Kanalfullmäktigen för Saima kanal biträds av ett kanalfullmäktigekontor.

Den 22 april 2021 utnämnde statsrådet Minna Kivimäki till kanslichef för kommunikationsministeriet. Kivimäki tillträder som kanslichef den 1 juni 2021.

Ytterligare information:

Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, tfn 040 827 7676