null Myndigheterna får bredbandiga kommunikationstjänster

Myndigheterna får bredbandiga kommunikationstjänster

Pressmeddelande 17.01.2019 13.30 fi sv en

(Foto: Shutterstock / Jarhe Photography)

De kommunikationstjänster som myndigheterna använder blir gradvis bredbandiga. Det gamla myndighetsradionätet Virve fungerar under en övergångsperiod parallellt med det nya systemet tills den bredbandiga tjänsten är komplett och har tagits i drift i sin helhet.

Tjänsten för myndighetskommunikation tillhandahålls i fortsättningen av det statsägda bolaget Suomen Erillisverkot Ab, som genom konkurrensutsättning väljer en nätoperatör bland kommersiella teleföretag. Det vinnande teleföretagets nät kommer att byggas ut och stärkas så att det motsvarar de krav som ställs på myndighetskommunikation. Ett stärkt nät uppskattas öka också medborgarnas och företagens möjligheter att nyttja digitala tjänster på ett större geografiskt område än för närvarande.

Statsrådet antog den 17 januari 2019 ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 18 januari 2019 och att de ska träda i kraft den 1 februari 2019.

Den nya tjänsten möjliggör bredbandig kommunikation, såsom överföring av videobild, ger en noggrannare lägesbild och förbättrar på så sätt myndigheternas förmåga att reagera till exempel vid olyckor eller störningar.

Syftet med lagändringarna är att säkerställa tillgången till och kvaliteten på kommunikationstjänster i myndighetsabonnemangen även då nätet är mycket belastat. Detta betyder att myndigheterna har företräde till kommunikationstjänsterna i förhållande till andra användare. Dessutom ska myndighetsabonnemangen kunna använda andra nät i fall det primära nät som valts genom upphandling inte är tillgängligt. Prioriteringen har på sin höjd tillfälliga och regionala konsekvenser för de övriga användarna av kommunikationstjänsten.

Det mobila myndighetsnätet Virve togs i drift 2002 och i dag har det så gott som riksomfattande nätet ca 40 000 användare. Virve används av räddningsväsendet, polisväsendet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, social- och hälsovården, olika ministerier samt andra som svarar för statens och kommunernas säkerhet och funktion. Den nya bredbandiga tjänsten för myndighetskommunikation är avsed för samma användargrupper.

Mer information:
Antti-Jussi Lankinen, specialsakkunnig, tfn 040 545 0901