Tillbaka

Närtågstrafiken bör behandlas som en helhet

Närtågstrafiken bör behandlas som en helhet

Pressmeddelande 04.01.2006 12.48 sv

Närtågstrafiken i huvudstadsregionens pendlingsområde borde betraktas som en helhet bestående av SAD-området och dess kringliggande kommuner. Det skulle vara motiverat att planera trafikens servicenivå centraliserat. Dessutom borde kommunerna få en möjlighet att delta både i definieringen av servicenivån och i finansieringen av trafiken.

Den arbetsgrupp som utrett en reform av den offentliga finansieringen av närtågstrafiken överlämnade sitt betänkande till kommunikationsminister Susanna Huovinen den 4 januari. Avsikten är att betänkandet snabbt skickas ut för utlåtanden.

Arbetsgruppen föreslår att lagen om persontrafik senast från början av 2007 bör förändras så, att förutom staten och SAD också kommuner kunde finansiera närtågstrafiken direkt.

Så skulle kommunerna ha en möjlighet att på sitt område organisera bättre närtågsservice än basservicen, det vill säga de tågturer som staten köper. Varje kommun skulle själv bestämma för hur stor summa den köper tilläggsturer. Kommunen skulle också kunna sänka priset för resandet genom biljettstöd.

På grund av tågtrafikens gynnsamma inverkan på miljön och den regionala strukturen är det motiverat att staten i betydande grad stöder närtrafiken i huvudstadsregionens pendlingsområde, konstateras det i betänkandet. Arbetsgruppen föreslår att budgetramen för statens anslag till kollektivtrafik från år 2007 utökas med cirka tre miljoner euro. Däremot behövs ingen tilläggsfinansiering för år 2006.

Enligt förslaget skulle det basutbud ministeriet finansierar utökas med 22 enkelriktade tågturer under vardagar på direktbanan mellan Kervo och Lahtis. För att förbättra servicen på huvudbanan skulle man sträva till att vardagar utanför rusningstid sätta in minst 12 närtågsturer till. Dessutom skulle man trygga de nuvarande närtrafikförbindelserna på banan till Karis.


Huovinen: Kollektivtrafiken bör vara ett verkligt alternativ

Minister Huovinen anser att arbetsgruppens förslag om stöd till närtrafik på direktbanan är bra. Hon betonar att man genast från början bör få ett tillräckligt utbud i närtågstrafiken på direktbanan, så att kollektivtrafiken kunde bli ett verkligt alternativ till personbilstrafiken. Till en början skulle utgångspunkten för utbudet av turer under rusningstid vara ett närtåg i timmen och under dagtid ett varannan timme. Under veckosluten skulle turerna vara färre.

- På lång sikt bör målsättningen vara en tillräcklig efterfrågan på tjänster inom kollektivtrafiken. Mycket beror på huvudstadsregionens invånare, eftersom deras val i sista hand avgör vilken servicenivå och turtäthet närtågstrafiken har. Därför har var och en skäl att fundera över sitt sätt att röra sig och sina val, påminner Huovinen.Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistaminen. Työryhmän mietintö. (Reform av den offentliga finansieringen av närtågstrafiken i huvudstadsregionens pendlingsområde. Rapport från en arbetsgrupp.) Kommunikationsministeriets publikationer 1/2006.


Ytterligare information:

chefen för trafikserviceenheten, byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260

överinspektör Sabina Lindström, tfn (09) 160 28576 eller 040 527 6103