Tillbaka

Nya postkoncessioner åt regionala aktörer

Nya postkoncessioner åt regionala aktörer

Pressmeddelande 10.03.2016 13.36 fi sv

Statsrådet beviljade den 10 mars nio nya regionala koncessioner för tillhandahållande av posttjänster. Samtidigt gjorde man ändringar i de koncessioner som beviljats redan tidigare.

Postkoncession beviljades Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media-bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy och SLP Jakelu Oy.

En reform av postlagen pågår som bäst. Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen lämnades till riksdagen den 3 mars. Syftet är att ändra postlagen så att man ersätter det nuvarande systemet med postkoncessioner som beviljas av statsrådet med ett anmälningspliktigt system som förvaltas av Kommunikationsverket. De nya koncessionerna beviljades i enlighet med regeringspropositionen. I koncessionsvillkoren finns bestämmelser om koncessionsområde, kundgrupp, märkning av postförsändelser för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag och returnering av felutdelade försändelser. De koncessionsvillkor som gällt hittills har ansetts förhindra eller fördröja etableringen av nya postföretag i branschen.

Koncessionsberoende riksomfattande postverksamhet bedrivs för närvarande av Posti Ab, vars verksamhetsområde täcker hela landet med undantag för Åland. Esan Kirjapaino Oy, Ilves Jakelu Oy, Esa Jakelut Oy och Alma Manu Oy har beviljats koncessioner för regional postverksamhet. Villkoren i dessa postkoncessioner som redan gäller ska ändras till att motsvara regeringens proposition om ändring av postlagen.

Posti Ab har gett sitt samtycke till att Posti Ab:s koncession även framöver kommer att omfatta exklusiva villkor till följd av företagets roll som tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster. Dessa skyldigheter hänför sig till att förmedla post tillsammans med andra länder och till att förvalta postnummersystemet.

Ytterligare information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 021