null Nya regler för tv-reklam och produktplacering

Nya regler för tv-reklam och produktplacering

Pressmeddelande 24.05.2007 17.46 sv

Reglerna för den europeiska televisionsverksamheten förändras. Reglerna för hur reklamen skall placeras blir enklare och produktplacering blir möjlig i vissa typer av program.

De ministrar som svarar för audiovisuella frågor i EU nådde enighet om innehållet i det nya direktivet om audiovisuella medietjänster vid sitt möte i Bryssel den 24 maj.

Målet med det nya direktivet är att främja den europeiska innehållsproduktionen. Det uppdaterar också reglerna för det audiovisuella området till den tekniska utvecklingens nivå.

Vid ministerrådets möte nådde man samförstånd om ordförandelandet Tysklands kompromissförslag. Också Europaparlamentet har redan tidigare meddelat att man är redo att godkänna kompromissförslaget. Om huvudlinjerna i direktivet enades man under Finlands ordförandeskapsperiod och Finland har ända in på slutmetrarna tagit initiativ och verkat aktivt i frågan.

Direktivet om audiovisuella medietjänster förändrar reglerna för mängden reklam och dess placering. Den maximala mängden reklam är fortsättningsvis högst 12 minuter per timme, men hur tätt reklamavbrotten kommer regleras inte längre. I filmer, nyheter och barnprogram får det emellertid finnas endast ett reklamavbrott på 30 minuter.

Enligt direktivet är det förbjudet med produktplacering, alltså att visa varumärken, men EU-länderna kan om de så vill tillåta produktplacering i filmer, serier, idrottsprogram och lätta underhållningsprogram. Man bör meddela om produktplaceringen i början och slutet av programmet samt efter reklampauserna. Produkten får inte betonas oskäligt mycket. I barnprogram är produktplacering förbjuden.

Från evenemang som i hög grad intresserar allmänheten bör tv-bolagen ge ut korta nyhetsinslag till andras disposition.

Grundreglerna i det nya direktivet tillämpas förutom på traditionella televisionstjänster också på tjänster av televisionstyp, som till exempel kan beställas via internet. Utanför tillämpningsområdet blir bl.a. webbversioner av tidningar och tidskrifter, innehåll som producerats av enskilda användare och olika slags spel.

Medlemsländerna kan också besluta om strängare regler än i direktivet för sina egna aktörer. Direktivet följer ursprungslandets princip, vilket betyder att man på de audiovisuella tjänsterna tillämpar lagstiftningen i det land där den som erbjuder tjänsten är etablerad.

För närvarande ser direktivet om audiovisuella medietjänster ut att träda i kraft nästa höst. Direktivet ändrades senast år 1997.
Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn 050 511 6601