Tillbaka

Nya taxilagen har som mål att minska taxibristen och förbättra kvaliteten

Nya taxilagen har som mål att minska taxibristen och förbättra kvaliteten

Pressmeddelande 01.03.2007 14.46 sv

Den nya lag om taxitrafik som träder i kraft i augusti förbättrar tillgången på taxibilar. I fortsättningen kräver man en enhetlig kvalitet av taxitjänsterna. Taxitrafiken är också i fortsättningen beroende av tillstånd.

Statsrådet föreslog den 1 mars att lagen om taxitrafik skall stadfästas. Med lagen strävar man att trygga taxitjänster av hög kvalitet i hela landet.

I fråga om kvalitetskraven fäster man mer uppmärksamhet än tidigare vid taxiförarens körsätt, vid kundservicen samt vid att kundens säkerhet tryggas. Taxiföraren får också tystnadsplikt. Så skyddar man kundens privatliv och affärs- eller yrkeshemligheter.

Länsstyrelsen slår årligen fast det största antalet taxitillstånd i kommunerna. Det bör finns så många tillstånd att man får en taxi också då det är rusning. Det här ökar troligen antalet tillstånd i synnerhet i huvudstadsregionen. Länsstyrelsen följer med efterfrågan och utbudet av taxibilar på sitt område.

Lagen gör det möjligt att slå samman stationeringsorten i två eller flera kommuner till ett trafikområde. På så sätt kan till exempel hela huvudstadsregionen vara ett trafikområde. Det är länsstyrelsen som beslutar om en sammanslagning. Man kan förplikta centralen som förmedlar beställningar att förmedla beställningar också till sådana bilar som har hämtat en kund utanför sin egen stationeringsort och inte ännu hunnit återvända dit.

Tillgången på taxibilar under alla tider av dygnet säkerställs med ett körschema som fastställs av länsstyrelsen. Taxiföretagaren har rätt att köra också då han har friskift. På landsbygden skall taxiförarna komma överens om hur de jourar under tider då efterfrågan är liten.

Kraven för att få taxitillstånd skärps

Man bör skaffa taxitillstånd för att få bedriva yrkesmässiga persontransporter. Utan taxitillstånd får man emellertid sköta transporter som ingår i ett företags hem- eller turistservice, om transporten är en del av den helhet av tjänster som företaget erbjuder. Inte heller för transporter som körs med museibilar krävs det tillstånd. Taxitillståndet får inte säljas.

Kravet på att den som ansöker om taxitillstånd har gott anseende skärps, så att man beaktar fler typer av brott under en längre period än tidigare. Ansökaren bör också kunna svara för sina ekonomiska förpliktelser.

Taxitillstånd beviljas inte om ansökaren är försatt i konkurs eller om han har betydande skatteskulder eller fordringar som lämnats för indrivning.

För att man skall få taxitillstånd förutsätts också i fortsättningen att man klarat ett företagarprov för taxitrafik. Den som får tillståndet bör ha arbetserfarenhet som taxiförare eller från något annat serviceyrke. Genom att godkänna erfarenheter från andra former av service har man tänkt underlätta bristen på taxibilar i synnerhet på landsbygden.

Maximitaxorna för taxiresor fastställs av statsrådet genom en förordning. Maximitaxorna gäller endast de priser som uppbärs av konsumenterna. Maximistraffet för bedrivande av olovlig taxitrafik stiger från tre till sex månaders fängelse.

Lagen om taxitrafik är en del av en helhetsreform av lagen om persontrafik. Taxilagen träder i kraft den 1 augusti.


Ytterligare information:

konsultativa tjänstemannen Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544
eller 040 544 9673
chefen för trafikserviceenheten Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474
eller 040 837 8794