Ökningstakten för eftersatt underhåll av transportnätet har avstannat

Pressmeddelande 16.08.2017 10.43 fi sv

Kommunikationsministeriet och Trafikverket informerar

Det extra anslaget på 600 miljoner euro för att minska på transportnätets reparationsskuld har gett effekter redan första året. Åren 2016 - 2019 ska anslaget användas för att reparera trafikleder som tjänar pendeltrafiken och näringslivets transporter samt förbättrar trafiksäkerheten.

- Regeringen har målet att få transportnätet i ett sådant skick att det möter kundernas behov och kan ge ett effektivt underlag för tillväxt. Det extra anslaget har bidragit till att ökningstakten för det eftersatta underhållet av transportnätet har avstannat. Vägtrafikanternas kostnader för körningen har också sjunkit med 10 miljoner euro i form av besparad tid och besparade fordonskostnader. Ytterligare förbättrar åtgärderna säkerheten och miljön för alla som använder trafiklederna, berättar kommunikationsminister Anne Berner.

Åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden har fått en bra start, år 2016 gjordes arbeten redan på 90 objekt.

- Programmet omfattar projekt på många olika håll i Finland och de tillgodoser nu genuint de behov som användarna av transportnätet, till exempel näringslivet, har. Reparationsprojekten har sysselsatt särskilt små och medelstora företag runt om i landet. Vidare har man inlett flera projekt för att utveckla smarta trafikleder, vilket bidrar till nya transporttjänster och en smidigare trafik, säger minister Berner.

- Reparationsarbeten har vi inlett på de objekt som hade färdiga planer. Därför har vi gjort en hel del beläggningsarbeten under det första året. Av anslaget användes 97 procent, dvs. 92 miljoner euro, och längden på belagda vägar i programmet för vägbeläggning växte med 20 procent, säger Vesa Männistö som är ledande sakkunnig vid Trafikverket.

I år håller vi redan på med objekt som kräver mer planering. De största arbetena handlar om att förnya järnvägstrafikens säkerhetsanordningar och bygga en ny bro över Jännevirta. Målet med underhållet är att få långvariga effekter.

- Utifrån kundernas behov har vi tagit in i programmet vissa stora reparationer som vi vanligen inte har råd till. Nu har vägarna fått ett tjockare lager beläggningsmassa och genomgått konstruktiva reparationer som håller ut en längre tid. Det blir billigare att sköta och underhålla ett transportnät som är i bra skick, säger Männistö.

Reparationerna av bannätet förbättrar tågtrafikens punktlighet och säkerhet samt transporternas kostnadseffektivitet. Genom att reparera och utveckla råvirkesterminaler har man förbättrat verksamhetsförutsättningarna för bioekonomi.

Reparationerna av havsfarleder ökar handelssjöfartens transportkapacitet, säkerhet och funktionalitet. Att förnya slussarna i Saima kanal förbättrar funktionssäkerheten och förlänger trafikeringstiden under milda vintrar.

I samband med åtgärdsprogrammet förbättras trafikledshållningens verktyg för datainsamling och analys. Olika digiprojekt ökar antalet tjänster till vägtrafikanter och förbättrar säkerheten och förutsägbarheten i trafiken.

Vad betyder reparationsskuld?

Med reparationsskuld avses den summa som man behöver för att få statens vägar, banor och vattenfarleder i ett skick som möter dagens behov. I nuläget uppgår reparationsskulden till 2,5 miljarder euro.

För att minska skulden har man beviljat ett tilläggsanslag på 600 miljoner euro för åren 2016 - 2018. Av denna summa användes 95 miljoner euro år 2016. Även den extra finansiering på 364 miljoner euro som flyttats över från transportnätets utvecklingsprojekt till transportinfrastrukturen 2017 - 2019 har en positiv inverkan på skuldens storlek.

Ytterligare upplysningar:

Ari-Pekka Manninen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2626

Vesa Männistö, ledande sakkunnig, ledningssystemet för tillgångar, Trafikverket, tfn 0295 34 3569

På andra webbplatser:

• Trafikverket: Transportinfrastrukturen och åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden för transportnätet 2016–2018, halvtidsrapport

• Trafikverket: Ytterligare information om objekten i åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden