Överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland klar för stadfästelse

Pressmeddelande 02.06.2016 13.59 fi sv en

Regeringen framställde den 2 juni att republikens president stadfäster överenskommelsen om direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland. Det föreslås att republikens president samtidigt stadfäster lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen.

Överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland undertecknades i S:t Petersburg den 28 april 2015, och Europeiska unionens kommission gav den sitt godkännande den 5 augusti 2015. Riksdagen godkände överenskommelsen i mars 2016 samtidigt som Ryska federationens duma godkände den.

Den nya överenskommelsen skapar klarhet i reglerna för järnvägstrafiken och i dess funktion. Enligt den nya överenskommelsen har alla järnvägsföretag som är etablerade i Finland eller någon annanstans på EES-området rätt att bedriva järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland på Finlands bannät.

Genom överenskommelsen öppnas dock inte Rysslands inre järnvägsmarknader för järnvägsföretag som är etablerade i EU, och inte heller Finlands järnvägsmarknad för ryska järnvägsföretag.

Den nya överenskommelsen ersätter överenskommelsen om järnvägssamtrafik från 1997 med bilagor.

Överenskommelsen ska ratificeras med Ryssland innan den träder i kraft. Bestämmelser om ikraftträdandet av överenskommelsen utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft hösten 2016.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 342 367

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 342 470