null Parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda transportnätets framtid

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda transportnätets framtid

Pressmeddelande 09.02.2017 09.52 fi sv en

Kommunikationsministeriet tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till metoder som behövs för att underhålla och utveckla transportnätet. Uppdraget ska genomföras med hänsyn till en minskning av reparationsskulden inom trafik- och transportsektorn, utvecklingsinvesteringar, den digitala utvecklingen och målen för utsläppsminskning.

Arbetsgruppens mandatperiod är 28.2.2017–28.2.2018. Den 18 augusti 2017 ska arbetsgruppen avge en mellanrapport om sina förslag för att minska utsläppen från trafiken.

Den parlamentariska transportnätsarbetsgruppen ska begrunda metoder för att nå de mål som ställs i den nationella klimatpolitiken för att minska utsläppen från trafiken, för att skapa förutsättningar för att automatisera trafiken och transporterna och för att möjliggöra uppkomsten av digitala trafik- och transporttjänster.

Målet för den parlamentariska transportnätsarbetsgruppen är att skapa en kostnadseffektiv, långsiktig och ändamålsenlig plan för utvecklingen och finansieringen av transportnätet. Avsikten är att göra upp en plan för att nå målen för 2030 i den nationella klimatpolitiken och att skapa en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och automatisering inom områdena för trafik och transport. Ett ytterligare mål är att minska reparationsskulden under de följande 10 åren och att säkerställa en tillräcklig finansiering för att trygga det fortsatta underhållet av trafiklederna.

Arbetsgruppen har i uppdrag att fastställa de metoder som behövs för att nå de ovan nämnda målen. Arbetet utgår ifrån att det ska vara möjligt att kontrollera den totala skattebördan, hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och statens åtaganden.

Bakom tillsättandet av arbetsgruppen finns en oro över underhållet av det statligt ägda transportnätet och finansieringen av utvecklingen av transportnätet. Till följd av den bristande finansieringen har vi i Finland en reparationsskuld på 2,5 miljarder euro för vårt transportnät, och skulden fortsätter att växa med 100 miljoner euro per år.

Transportnätet måste kunna tillgodose medborgarnas, företagens och samhällets behov i hela landet nu och i framtiden. Digitaliseringen, automatiseringen, tjänstefieringen och den växande betydelsen av information omformar kundernas behov och de krav som ställs på transportnätet. Finlands konkurrenskraft påverkas direkt av i vilket skick våra trafikleder är.

Arbetsgruppens ordförande är kommunikationsminister Anne Berner.

Arbetsgruppen har två företrädare för vart och ett av de fyra största partierna som är representerade i riksdagen och en företrädare för de övriga riksdagspartierna. Partier med endast en representant i arbetsgruppen kan utse en suppleant. Namnen på arbetsgruppens medlemmar offentliggörs när partierna har utsett sina företrädare.

Arbetsgruppens generalsekreterare är överdirektör Mikael Nyberg från kommunikationsministeriet. Till arbetsgruppen utses sekreterare från kommunikationsministeriet och finansministeriet samt permanenta sakkunniga från kommunikationsministeriet, finansministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Som stöd för sitt arbete kan arbetsgruppen utse underordnade arbetsgrupper och anlita sakkunniga.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794