Plankorsningssäkerhet och motorvägen Kirri–Tikkakoski till kompletterande budgetpropositionen

Pressmeddelande 17.11.2017 17.04 fi sv

I samband med kompletteringen av 2018 års budgetproposition föreslås det tilläggsfinansiering för byggandet av en motorväg på riksväg 4 Kirri–Tikkakoski. Regeringen föreslår också ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för förbättring av säkerheten vid plankorsningar. Dessutom bereds en utveckling av stambanan på sträckan Böle–Riihimäki så att beslutet om projektet kan fattas vid ramförhandlingarna våren 2018.

Efter plankorsningsolyckan i Raseborg har kommunikationsministeriet blivit kontaktat av många medborgare om hur säkerheten i plankorsningar borde förbättras. Ministeriet tackar för all respons och skyndar på arbetet för att förbättra säkerheten i plankorsningar.

- De plankorsningar som ska förbättras väljs ut så att olycksrisken ska minska så mycket som möjligt med de medel som finns till förfogande. Med de medel som nu beviljats kan vi påbörja förbättrandet av säkerheten vid plankorsningar, men det är dock klart att detta endast är en början. Vi behöver också fortsatt finansiering för att nå önskat slutresultat, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Man strävar också efter att förbättra säkerheten vid plankorsningar med bastrafikledshållning, till exempel genom att öka antalet Stop-trafikmärken vid sådana obevakade plankorsningar där man med trafikmärke kan minska olycksrisken. Sedan tidigare har det reserverats 2,7 miljoner euro för 2018 för förbättring av säkerheten vid plankorsningar.

Utöver de planerade åtgärderna utvecklas nu varningsanordningar som grundar sig på ny teknik.

- Som separat fråga utom budgeten bör man för säkerheten i plankorsningar överväga lösningar som bygger på ett bättre utnyttjande av satellitnavigering och platsdata, berättar minister Berner.

Med utvecklingsprojekten förbättras säkerheten och smidigheten i trafiken.

Regeringen beslöt tidigare i samband med budgetpropositionen för 2018, att ett, eller högst två, projekt för utveckling av transportnätet bereds så att besluten kan fattas vid regeringens ramförhandlingar våren 2018 och att projektet eller projekten inleds under denna valperiod.

- Med projekten förbättrar vi märkbart säkerheten och smidigheten i trafiken. Motorvägsprojektet för Kirri–Tikkakoski är en förbättring som förutom näringslivet i Mellersta Finland även betjänar smidigheten på en nationellt viktig vägförbindelse och till exempel råvarutransporterna av bioprodukter. En utveckling av stambanan skulle för sin del göra både person- och godstrafiken mer smidig, säger minister Berner.

Motorvägsprojektet för Kirri–Tikkakoski minskar störningarna på vägavsnittet och förbättrar vägtrafikens förutsägbarhet. Jyväskyläregionen är för närvarande en av de mest trafikerade delarna av riksväg 4. Dessutom ligger betydande logistikcenter för Mellersta Finland i Jyväskylätrakten.

Det föreslås en fullmakt på 139 miljoner euro för att bygga en motorväg på riksväg 4 Kirri–Tikkakoski. Fullmakten ökar anslagsbehovet 2018 med drygt sex miljoner euro. Avsikten är att öppna vägen för trafik år 2021.

Med ett utvecklingsprojekt för stambanan skulle stambanans förmedlingskapacitet öka, störningarna i tågtrafiken minska och resekomforten förbättras också på stationerna. Projektets första fas är redan under uppbyggnad och färdig för trafik år 2020.

Genom att utvidga projektet skulle man få tilläggskapacitet i närtågstrafiken. Samtidigt ska fjärrtågens tidtabeller kunna optimeras bättre, vilket väntas försnabba tågtrafiken.

Ytterligare information:

Trafiksäkerhet i plankorsningar: Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn 040 500 0817

Utvecklingsprojekt: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794