null Postarbetsgruppen: De samhällsomfattande tjänsterna bör tryggas

Postarbetsgruppen: De samhällsomfattande tjänsterna bör tryggas

Pressmeddelande 16.03.2010 15.40 fi sv

Den av kommunikationsministeriet tillsatta postarbetsgruppen överlämnade den 16 mars 2010 sitt förslag till reform av lagen om posttjänster till kommunikationsminister Suvi Lindén. Arbetsgruppen hade i uppgift att göra ett förslag till hur lagen om posttjänster ska förnyas.

Arbetsgruppen föreslår att då lagen förnyas bör de samhällsomfattande tjänsterna tryggas, samtidigt som tröskeln sänks för att komma in i branschen.

För ett postföretag som har förpliktelse att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska förutsättningarna för affärsverksamhet tryggas genom att den börda som hör till förpliktelsen görs lättare. Enligt förslaget ska ett färre antal produkter än tidigare ingå i begreppet samhällsomfattande tjänster. Ändringen är nödvändig för att branschen ska bli öppnare och konkurrensen öka.

Förslaget innebär i praktiken att de posttjänster som är riktade till konsumenterna fortsättningsvis är samhällsomfattande tjänster, men till exempel företagsposten omfattas inte längre av förpliktelsen. Miniminivån för de samhällsomfattande tjänsterna definieras av att ett brev får vara på väg två arbetsdagar.

Om de kostnader som förorsakas av förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster är oskäliga föreslås att bördan ska kunna kompenseras med statliga medel. Dessa pengar skulle kunna uppbäras inom branschen.

Bakom arbetsgruppens förslag ligger EU:s postdirektiv, som ska sättas i kraft inom detta år. En mer betydande orsak till reformen än direktivet är den förändring som pågår i branschen. Mängden brevpost har börjat minska då de elektroniska meddelandena blivit vanligare. Till exempel de räkningar eller kontoutdrag som tidigare skickats per post håller på att övergå till elektronisk form.

I Finland öppnades postverksamheten för konkurrens redan år 1994. Direktivet förutsätter emellertid att allt fler hinder för konkurrensen avlägsnas och att tröskeln för att komma in i branschen görs lägre. Arbetsgruppen hade i uppgift att göra ett förslag till hur de ändringar som EU:s postdirektiv förutsätter ska införas i den nationella lagstiftningen.

Arbetsgruppen bedömde dessutom andra behov av ändringar i lagen om posttjänster. Gruppen hade i uppgift att i sitt arbete särskilt beakta utvecklingen inom postbranschen och dess inverkan på de samhällsomfattande tjänsterna. Ordförande för arbetsgruppen var kommunikationsrådet Elina Normo från kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887