Postkoncessionerna slopas

Pressmeddelande 02.06.2016 13.54 fi sv

De postkoncessioner som beviljas av statsrådet slopas. Postverksamhet som gäller brevförsändelser kräver i fortsättningen anmälan till Kommunikationsverket.

Regeringen framställde den 2 juni att ändringen av postlagen stadfästs. Lagen träder i kraft den 9 juni. Ändringen av postlagen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

I princip öppnades postmarknaden för konkurrens redan 1994. I praktiken har fri konkurrens mellan företag varit möjlig sedan ikraftträdandet av postdirektivet och den därpå följande postlagen 2011. I takt med att omvärlden förändras behöver även postverksamheten ses över och luckras upp. Det är lättare för postföretag att etablera sig i branschen och att starta verksamheten när det administrativt betungande systemet med koncessioner avvecklas.

Endast de företag som inleder sin verksamhet efter det att lagen har trätt i kraft ska göra en anmälan till Kommunikationsverket. De nuvarande koncessionshavarna behöver inte göra anmälan om inledande av verksamhet.

Den skyldighet som tidigare ingick i koncessionsvillkoren om att ett postföretag ska förse dess försändelser med de märkningar som behövs för att identifiera och särskilja dem från motsvarande försändelser från andra postföretag har tagits in i lagen. Postföretaget ska dessutom ordna en tjänst för returnering av felaktigt utdelade försändelser.

Den gällande skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster samt de skyldigheter som hänför sig till den fortsätter att gälla.

Postlagen reformeras i två omgångar. Det senare skedet omfattar ändringar som gäller t.ex. öppen tillgång till postnummerdatabaser och överlåtelse av uppgifter i adressregister. I det andra skedet utvärderas också tillgången till postutdelningsnätet och omfattningen av de samhällsomfattande tjänsterna.

Mer information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 021

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668