Postutdelning på landsbygden fem dagar i veckan tryggas genom krav på konkurrens

Pressmeddelande 08.11.2016 09.02 fi sv en

Kommunikationsministeriet har sänt en proposition om reformen av postlagen på remiss. På en marknad i ständig förändring är målet med lagreformen att uppdatera postregleringen så att den bättre än i dag tillgodoser kundernas behov. Målet är också att trygga tillgången till posttjänster i hela Finland med hjälp av utdelning som bygger på företagare och digitalisering.

- Postlagen och skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ses över för att vi ska kunna säkerställa ett brett urval av posttjänster i hela Finland. Lagreformen skapar tillsammans med transportbalken förutsättningar för kombinerade och konkurrensutsatta utdelningstjänster. Om de planerade ändringarna blir verklighet kan posten fortfarande levereras fem dagar i veckan också på landsbygden. Reformen skapar dessutom en ny utdelningsmarknad i glesbygdsområden, vilket i sin tur banar väg för nytt företagande, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I den gällande postlagen finns bestämmelser om brevpostverksamhet samt postens basservicenivå, alltså så kallade samhällsomfattande tjänster. Till de samhällsomfattande tjänsterna hör bland annat utdelning och insamling av post fem dagar i veckan. Antalet brev, tidningar och tidskrifter som delas ut med posten sjunker kontinuerligt med ca 10 procent per år. När den mängd post som delas ut minskar stiger utdelningskostnaderna per brev eller tidskrift, vilket i sin tur ökar trycket på att avreglera brevutdelningen.

Enligt propositionen innebär den samhällsomfattande tjänsten utdelning av brev fem dagar i veckan i områden där tidningarna inte upprätthåller ett utdelningsnät, det vill säga i områden som saknar tidig tidningsutdelning. Tack vare detta är det möjligt att fortsätta dela ut tidningar fem dagar i veckan även i glesbygden. Utdelningen i glest bebyggda områden avses bli genomförd via ett upphandlingsförfarande som arrangeras av tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna. På detta sätt kan företag som erbjuder olika slag av transportjänster också erbjuda utdelningstjänster. Transportbalken som har beretts samtidigt med postlagen gör det möjligt att kombinera person-, gods- och posttransporter smidigare än för närvarande.

Enligt propositionen ska den reglering som gäller insamlingen och utdelningen inom de samhällsomfattande posttjänsterna samt befordringstiderna för brev luckras upp. I tätortstområden med tidig utdelning av tidningar ger lagen möjlighet till undantag från utdelning fem dagar i veckan och tillåter utdelning minst tre dagar i veckan. I propositionen har man beaktat de möjligheter till flexibilitet i fråga om samhällsomfattande tjänster som ges i EU:s postdirektiv.

I lagförslaget har man även strävat efter att fullt ut beakta den potential för moderna posttjänster som digitaliseringen ger. Det föreslås att den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster i fortsättningen ska upprätthålla ett elektroniskt informationssystem med hjälp av vilket de olika aktörerna kan skapa och erbjuda kunderna elektroniskt innehåll. Informationssystemet ska vara fritt tillgängligt genom ett öppet gränssnitt. Vidare föreslås det att postnummer- och adressregistersystemet ska öppnas för att bättre kunna utnyttjas och att prislistorna för posttjänster ska finnas tillgängliga elektroniskt.

Dessutom föreslås det att synskadade ska ha rätt att skicka försändelser med punktskrift avgiftsfritt. Enligt propositionen ska det i flervåningshus vara tillåtet att dela ut posten förutom i de enskilda lägenheternas brevinkast också i fastighetsboxar.

- Propositionen har beretts i god anda i samråd med olika intressentgrupper. Vi ser fram emot att remissen ger oss förslag och synpunkter till sådana paragrafer i postlagen som fördomsfritt möjliggör, inte begränsar utvecklingen av posttjänsterna, säger minister Berner förhoppningsfullt.

Intressenterna är välkomna att lämna sina synpunkter fram till den 7 december. Den uppdaterade postlagen avses träda i kraft sommaren 2017.

Lagreformen är ett sätt att genomföra regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering och att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Propositionen stöder även det mål i regeringsprogrammet som gäller reformen av persontransporter som stöds offentligt och som ska ge en besparing på tio procent redan från och med 2017.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @op_rantala

Sabina Lindström, chef för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 527 6103, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina